Ανακοινώσεις
16/03/2018
Απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή εναντίον της ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΤΔ για Καταχρηστικές Συμβατικές Ρήτρες

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ανακοινώνει την έκδοση Διοικητικής Απόφασης εναντίον της  ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΤΔ για παράβαση του περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμου.

Η Απόφαση αφορά έρευνα που διενήργησε ο Διευθυντής της Υπηρεσίας σε σχέση με την ύπαρξη καταχρηστικών ρητρών σε συμβάσεις δανείων που συνήψαν καταναλωτές με Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα (ΣΠΙ) κατά τη χρονική περίοδο 2003 έως 2010. Διευκρινίζεται ότι στις 21 Ιουλίου 2017 όλα τα ΣΠΙ συγχωνεύθηκαν με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ, η οποία μετονομάστηκε σε Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα Λτδ και όλες οι εργασίες, τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις τους μεταφέρθηκαν σε αυτήν.

Ο Διευθυντής, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το Νόμο, αποφάσισε ότι συγκεκριμένοι όροι των υπό αναφορά συμβάσεων αντίκεινται στις διατάξεις των άρθρων 5(1), 5(4) και 7 του Νόμου και άρα είναι καταχρηστικοί ή/και αδιαφανείς.

Μεταξύ άλλων, οι εν λόγω όροι αφορούν:

  • Τον εκτοκισμό βάσει έτους 360 ημερών.
  • Το δικαίωμα της Τράπεζας να καθορίζει το επιτόκιο από καιρού εις καιρόν.
  • Τη χρήση ασαφών συμβατικών όρων που επιτρέπουν στην Τράπεζα να μεταβάλλει μονομερώς επιτοκιακές και άλλες χρεώσεις που βαρύνουν τον καταναλωτή.
  • Τη συνένωση λογαριασμών του καταναλωτή με υποχρεώσεις που έχει προς την Τράπεζα και το συμψηφισμό/ μεταφορά ποσών σε οποιοδήποτε λογαριασμό του για σκοπούς εξόφλησης μέρους ή όλων των υποχρεώσεων του ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.
  • Την ευχέρεια της Τράπεζας να αποδεχθεί ή να απορρίψει πρόταση του καταναλωτή για πρόωρη μερική ή ολική αποπληρωμή του δανείου του και την καταβολή από μέρους του τυχόν εξόδων, ζημιών και απωλειών που δεν καθορίζονται εντός της σύμβασης.
  • Το δικαίωμα της Τράπεζας να απαιτεί οποτεδήποτε την αποπληρωμή ολόκληρου ή μέρους του δανείου και σε περίπτωση παράλειψης του καταναλωτή να προβεί σε άμεση εξόφληση, να απαιτεί δικαστικώς την πληρωμή του χρέους πλέον τόκων και εξόδων.
  • Το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης από την Τράπεζα σε περιπτώσεις συμβατικών παραβάσεων από μέρους του καταναλωτή.

Η εν λόγω απόφαση παρατίθεται αυτούσια στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή (www.consumer.gov.cy).


Copyright @ 2009-2020. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by