Ανακοινώσεις
24/07/2018
Απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή εναντίον της εταιρείας GEOMARIDE LTD για Καταχρηστικές Συμβατικές Ρήτρες

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ανακοινώνει την έκδοση Διοικητικής Απόφασης εναντίον της εταιρείας ανάπτυξης γης και οικοδομών GEOMARIDE LTD για παράβαση του περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμου.

Η Απόφαση αφορά έρευνα που διενήργησε ο Διευθυντής της Υπηρεσίας σε σχέση με την ύπαρξη καταχρηστικών ρητρών σε σύμβαση αγοραπωλησίας ακίνητης περιουσίας. Ο Διευθυντής, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το Νόμο, αποφάσισε ότι συγκεκριμένοι όροι της υπό αναφορά σύμβασης αντίκεινται στις διατάξεις των άρθρων 5(1), 5(4) και 7 του Νόμου και άρα είναι καταχρηστικοί ή/και αδιαφανείς.

Μεταξύ άλλων, οι εν λόγω όροι αφορούν:

  • Την υποχρέωση των καταναλωτών για εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους σχετικά με την αποπληρωμή του συνολικού ποσού οφειλής προς την εταιρεία προτού αυτή εκπληρώσει τις δικές της υποχρεώσεις, δηλαδή να μεταβιβάσει τον τίτλο ιδιοκτησίας του ακινήτου σε αυτούς.
  • Την επιβολή στους καταναλωτές δυσανάλογα ψηλής αποζημίωσης (τόκου υπερημερίας) σε περίπτωση που καθυστερήσουν την πληρωμή οποιασδήποτε δόσης.
  • Την επιβάρυνση των καταναλωτών με φόρους και έξοδα τα οποία θα έπρεπε να πληρωθούν μετά τη μεταβίβαση των τίτλων ιδιοκτησίας.
  • Την υποχρέωση των καταναλωτών να υπογράψουν συμφωνία διαχείρισης του κοινόχρηστου χώρου του ακινήτου, η οποία δεν επισυναπτόταν στη σύμβαση αγοραπωλησίας, δεσμεύοντάς τους με όρους που δεν ήταν δυνατό να γνωρίζουν.

Η εν λόγω απόφαση παρατίθεται αυτούσια στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή: www.consumer.gov.cy.


Copyright @ 2009-2020. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by