Απόψεις και Σχόλια
29/03/2011
Ο περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (τροποποιητικός) Νόμος – οι θέσεις μας

Κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο διεξήχθη συζήτηση για τον πιο πάνω νόμο. Στις 24 Φεβρουαρίου, με επιστολή μας προς τον πρόεδρο και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, δώσαμε τις θέσεις της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, όπως πιο κάτω.

Όπως τοποθετηθήκαμε και στην Επιτροπή σας, η ΠΕΚΠΟΙΖΩ όχι μόνο είναι σύμφωνη με την οργάνωση της διαχείρισης των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), αλλά τάσσεται και υπέρ της επιτάχυνσης της, γιατί ενώ αυτή είναι εκ των ουκ άνευ, έχουμε ήδη καθυστερήσει πολύ με αποτέλεσμα αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Πέρα όμως από αυτή την θετική μας στάση δεν μπορούμε να μην εκφράσουμε και τις επιφυλάξεις μας για τον τρόπο επίλυσης που προδιαγράφεται και σχεδιάζεται από την υπό εξέταση νομοθεσία.

Οι ανησυχίες μας εστιάζονται κυρίως στα ακόλουθα:

  1. Οι προβλεπόμενες διαδικασίες για αδειοδότηση από τις κρατικές υπηρεσίες και για την εξασφάλιση εγγυήσεων από τις τράπεζες θα είναι τόσο δύσκολες όσο και χρονοβόρες, το δε συνολικό κόστος που σίγουρα θα καλείται να καταβάλει στο τέλος ο καταναλωτής θα είναι πολύ ψηλό.
  2. Είναι ενδεχόμενο η όλη διαδικασία να εμπλακεί μέσα στη γραφειοκρατία καθώς και στις χρονοβόρες διαδικασίες και αργούς ρυθμούς της δημόσιας υπηρεσίας με τα ανάλογα αρνητικά αποτελέσματα.
  3. Το συνολικό κόστος, ακόμα και για μικρές και ασήμαντες εργασίες που ένας καταναλωτής θα μπορούσε να εκτελέσει και από μόνος του και σε χρόνους της τάξης ωρών ή μιας δυο ημερών, είναι ενδεχόμενο να αποβεί παράλογα και αδικαιολόγητα ψηλό.
  4. Είναι ενδεχόμενο να ενθαρρυνθεί και να ευνοηθεί η δημιουργία κάποιων μονοπωλίων.
  5. Ένεκα ακριβώς των πιο πάνω δημιουργείται το ενδεχόμενο, αντί ο υπό συζήτηση νόμος να εξαλείψει τις παρανομίες, με τις γνωστές αρνητικές τους επιπτώσεις πάνω στο περιβάλλον και στην υγεία μας, να οδηγήσει σε αύξηση αυτών των παρανομιών.

Για όλους τους πιο πάνω λόγους έχουμε την άποψη πως η Επιτροπή σας πρέπει να προωθήσει ανάλογες τροποποιήσεις και βελτιώσεις έτσι που η τελική νομοθεσία που θα εγκριθεί να φέρει τα σκοπούμενα επιθυμητά αποτελέσματα και με το χαμηλότερο δυνατό κόστος για τον καταναλωτή. Για δε τις πολύ μικρές περιπτώσεις, αυτές ενώ θα καλύπτονται από την υποχρέωση διαχείρισης, να μην έχουν κόστος ή αυτό να είναι λογικό ή μόνο συμβολικό.


Copyright @ 2009-2019. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by