Ευρωπαικά Θέματα 2010
16/06/2010
TEΛΙΚΟ ΕΚΛΑΙΚΕΥΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 270809

Δίκτυο Συνεργασίας κρατών-μελών της ΕΕ

Εισαγωγή

Λόγω του αυξανόμενου όγκου των διασυνοριακών συναλλαγών που πραγματοποιούν οι καταναλωτές καθημερινά, καθίσταται αναγκαία η ενίσχυση της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών των κρατών μελών της Ε.Ε. οι οποίες είναι αρμόδιες για την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών σε διασυνοριακό επίπεδο. Προκειμένου να εξασφαλισθεί και να ενδυναμωθεί η συνεργασία αυτή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξέδωσαν τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 για την Συνεργασία όσον αφορά την Προστασία των Καταναλωτών (ΣΠΚ) o oποιος τέθηκε σε ισχύ στις 29 Δεκεμβρίου, 2006.

Ο Κανονισμός εφαρμόζεται αποκλειστικά στις ενδοκοινοτικές παραβάσεις των νομοθεσιών για την προστασία των καταναλωτών, οι οποίες έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα (μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε.). Ο Κανονισμός ΣΠΚ καθορίζει τους μηχανισμούς με τους οποίους οι Αρμόδιες Αρχές των κρατών μελών της Ε.Ε. συνεργάζονται μεταξύ τους όσον αφορά την διενέργεια ερευνών και την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων καταναλωτών σε διασυνοριακό επίπεδο.

Σκοπός του Κανονισμού ΣΠΚ είναι η παύση των παραπλανητικών ή αθέμιτων μεθόδων πώλησης, τις οποίες εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις σε βάρος των καταναλωτών οι οποίοι διαμένουν σε διαφορετικό κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το κράτος μέλος όπου ασκούν οικονομική δραστηριότητα οι επιχειρήσεις.

Κοινοτικό δίκτυο CPCS (Consumer Protection Cooperation System)

Ο Κανονισμός ΣΠΚ προβλέπει τη δημιουργία δικτύoυ μεταξύ των δημοσίων Αρμοδίων Αρχών των κρατών μελών της Ε.Ε. οι οποίες είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή των νομοθεσιών για την προστασία των καταναλωτών σε εθνικό και Κοινοτικό επίπεδο. Από τις αρχές του έτους 2007, λειτουργεί το Κοινοτικό δίκτυο CPCS, το οποίο δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό την αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των Αρμοδίων Αρχών των κρατών μελών αναφορικά με ενδοκοινοτικές παραβάσεις διασυνοριακού χαρακτήρα.

Αρμόδιες Αρχές

Κάθε κράτος μέλος της Ε.Ε. υποχρεούται να ορίσει τις δημόσιες Αρμόδιες Αρχές για την εφαρμογή του Κανονισμού ΣΠΚ καθώς και το Ενιαίο Γραφείο Σύνδεσης το οποίο θα συντονίζει την εφαρμογή του Κανονισμού σε εθνικό επίπεδο. Οι Αρχές αυτές οφείλουν να διαθέτουν τις ερευνητικές και εκτελεστικές αρμοδιότητες και εξουσίες για την διενέργεια ερευνών και την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών.

Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού έχει ορισθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο ως το Ενιαίο Γραφείο Σύνδεσης δηλαδή ως το Εθνικό Συντονιστικό Γραφείο για τον συντονισμό όλων των Αρμόδιων Αρχών της Κυπριακής Δημοκρατίας και ως υπεύθυνη Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή των δώδεκα Οδηγιών που την αφορούν από το σύνολο των δεκαπέντε Οδηγιών και ενός Κανονισμού που καλύπτει ο Κανονισμός ΣΠΚ. Έχουν επίσης ορισθεί ως υπεύθυνες Αρμόδιες Αρχές για την εφαρμογή του Κανονισμού, σε σχέση με τις υπόλοιπες τρεις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και ένα Κανονισμό, η Υπηρεσία Εμπορίου του Υπουργείου αυτού, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, το Συμβούλιο Φαρμάκων και το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων. To Ενιαίο Γραφείο Σύνδεσης και οι Aρμόδιες Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή του Κανονισμού ΣΠΚ φαίνονται στο Παράρτημα.

Αμοιβαία Συνδρομή

Οι Αρμόδιες Αρχές, όταν διαπιστώνουν οποιαδήποτε παράβαση, οφείλουν να παρεμβαίνουν, το ταχύτερο δυνατό, για να εξασφαλίζεται η παύση οποιασδήποτε παράνομης ενέργειας από πλευράς των πωλητών ή προμηθευτών αγαθών και υπηρεσιών. Όταν Αρμόδια Αρχή λαμβάνει γνώση μιας ενδοκοινοτικής παράβασης, οφείλει να ενημερώνει σχετικά τις Αρμόδιες Αρχές των άλλων κρατών μελών, υποβάλλοντας είτε Ειδοποίηση, είτε αίτημα Αμοιβαίας Συνδρομής για τη λήψη μέτρων ή για την παροχή πληροφοριών. Οι Αρμόδιες Αρχές οφείλουν επίσης να ενημερώνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις ενδοκοινοτικές παραβάσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί και το αποτέλεσμά τους.

Συνεργασία με τις τρίτες χώρες

Ο Κανονισμός προβλέπει τη νομική βάση για τη συνεργασία με τρίτες χώρες και με αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς με σκοπό τη βελτίωση της προστασίας των καταναλωτών. Η συνεργασία αυτή μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τρίτων χωρών. Ήδη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με τις τρείς χώρες του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου (Νορβηγία, Ισλανδία και Λίχτενσταϊν) στα πλαίσια του Κανονισμού ΣΠΚ. Έχει επίσης δρομολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η σύναψη σχετικού μνημονίου συνεργασίας με την Ελβετία και τις Η.Π.Α.

Κοινοτικές δραστηριότητες μεταξύ κρατών μελών της Ε.Ε.

Ο Κανονισμός στοχεύει στην ενθάρρυνση της ανταλλαγής πληροφοριών, γνώσεων και εμπειριών για βέλτιστες πρακτικές και στη διοικητική συνεργασία με τη δρομολόγηση προγραμμάτων κοινών δραστηριοτήτων καθώς και προγραμμάτων ανταλλαγής υπαλλήλων μεταξύ των Αρμοδίων Αρχών των κρατών μελών της Ε.Ε., τα οποία εντάσσονται στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μέθοδος Κοινοτικής Σάρωσης “EU Sweep”

Κατά το έτος 2007, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τη μέθοδο Κοινοτικής σάρωσης “EU Sweep” ως ένα νέο εργαλείο με τη μορφή ερευνών στο διαδίκτυο για τον έλεγχο και την αποτελεσματική εφαρμογή της Κοινοτικής νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών. Η σάρωση είναι ένας συστηματικός έλεγχος συγκεκριμένων πιθανών παραβάσεων της κοινοτικής νομοθεσίας που διενεργείται ταυτόχρονα σε διάφορα κράτη μέλη της Ε.Ε. από τις Αρμόδιες Αρχές ΣΠΚ και συντονίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του Κανονισμού για τη Συνεργασία όσον αφορά την Προστασία των Καταναλωτών.

Στα πιο πάνω πλαίσια, το Σεπτέμβριο του έτους 2007, δρομολογήθηκε η πρώτη πανευρωπαϊκή έρευνα (“EU Sweep”) όσον αφορά τις πωλήσεις ηλεκτρονικών αεροπορικών εισιτηρίων μέσω του διαδικτύου. Στην εν λόγω έρευνα συμμετείχαν οι Αρμόδιες Aρχές ΣΠΚ της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεκατεσσάρων άλλων κρατών μελών της Ε.Ε. και της Νορβηγίας. Κατά την εν λόγω έρευνα διενεργήθηκε συστηματικός έλεγχος σε ιστοσελίδες αεροπορικών εταιρειών και τουριστικών γραφείων αναφορικά με τους όρους πώλησης αεροπορικών εισιτηρίων στο διαδίκτυο, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο αυτές συνάδουν με τις διατάξεις του Κανονισμού ΣΠΚ σε σχέση με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες για το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις παραπλανητικές διαφημίσεις. Ο έλεγχος επικεντρώθηκε στις παρεχόμενες πληροφορίες σε σχέση κυρίως με την τελική συνολική τιμή, τη διαθεσιμότητα και την περίοδο ισχύος των διαφημιζόμενων ειδικών προσφορών καθώς και στην ευκολία πρόσβασης των καταναλωτών στους γενικούς όρους πώλησης των αεροπορικών εισιτηρίων.

Τον Ιούνιο του 2008, δρομολογήθηκε η δεύτερη πανευρωπαϊκή έρευνα (“EU Sweep”) η οποία εστιάσθηκε στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας με στόχο τις διαδικτυακές πωλήσεις ήχων κλήσης (ringtones) και «φόντων» (wallpapers) για κινητά τηλέφωνα. Στην εν λόγω έρευνα συμμετείχαν οι Αρμόδιες Aρχές ΣΠΚ της Κυπριακής Δημοκρατίας, των άλλων 26 κρατών μελών της Ε.Ε. και της Νορβηγίας. Ο έλεγχος επικεντρώθηκε στις παρεχόμενες πληροφορίες σε σχέση κυρίως με τη γεωγραφική διεύθυνση στην οποία είναι εγκατεστημένη η εταιρεία, την τελική συνολική τιμή, τον τρόπο λειτουργίας και τις χρεώσεις των υπηρεσιών (ringtones και wallpapers) και την ενδεχόμενη εγγραφή των καταναλωτών και ειδικά των εφήβων σε συνδρομητικές υπηρεσίες εν αγνοία τους.

 Tον Μάιο του 2009, δρομολογήθηκε η τρίτη πανευρωπαϊκή έρευνα (“EU Sweep”) η οποία εστιάσθηκε στις πωλήσεις ηλεκτρονικού εξοπλισμού μέσω του διαδικτύου. Στην εν λόγω έρευνα συμμετείχαν οι Αρμόδιες Aρχές όλων των κρατών μελών της Ε.Ε. και της Νορβηγίας. Ο έλεγχος επικεντρώθηκε στις παρεχόμενες πληροφορίες σε σχέση κυρίως με τη γεωγραφική διεύθυνση στην οποία είναι εγκατεστημένη η εταιρεία, την τελική συνολική τιμή, τον τρόπο πληρωμής και παράδοσης, τα έξοδα παράδοσης, τη δυνατότητα υπαναχώρησης και την εγγυητική κάλυψη του ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Οι πανευρωπαϊκές έρευνες (“EU Sweep”) με την μέθοδο της σάρωσης παράγουν ήδη απτά αποτελέσματα για τους καταναλωτές. Για παράδειγμα η σάρωση για τις αεροπορικές εταιρείες είχε ως αποτέλεσμα αυτές να βελτιώσουν τη διαδικασία ηλεκτρονικών κρατήσεων τους, προκειμένου να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις της Κοινοτικής νομοθεσίας.

Ενίσχυση του διοικητικής συνεργασίας με τα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Ο Κανονισμός ΣΠΚ επιδιώκει να εξασφαλίσει αποτελεσματικά τα οικονομικά συμφέροντα των καταναλωτών σε ολόκληρη την Ε.Ε. και να ενισχύσει την εμπιστοσύνη τους στην ενιαία εσωτερική αγορά. Η αποτελεσματική εφαρμογή του Κανονισμού ΣΠΚ και η ενίσχυση της διοικητικής συνεργασίας με τις υπόλοιπες χώρες μέλη της Ε.Ε. θεωρείται από το Ενιαίο Γραφείο Σύνδεσης ΣΠΚ Κύπρου ως εκ των ων ουκ άνευ για τη σωστή και αποτελεσματικότερη προστασία των καταναλωτών.

Το Ενιαίο Γραφείο Σύνδεσης ΣΠΚ Κύπρου, ως υπεύθυνο για το συντονισμό της εφαρμογής των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για την προστασία του καταναλωτή σε διασυνοριακό επίπεδο, με τις ενημερωτικές δράσεις και τον εποπτικό του ρόλο επιδιώκει να συμβάλλει στη προσπάθεια εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.

Οι Αρμόδιες Αρχές ΣΠΚ Κύπρου, ως υπεύθυνες για την Εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Οδηγιών οι οποίες αναφέρονται στο Παράρτημα, αναλαμβάνουν να επιλύσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές στις συναλλαγές τους με τις επιχειρήσεις, τόσο σε εθνικό όσο και σε διασυνοριακό επίπεδο.

Παραπομπές:
Ο Κανονισμός για τη Συνεργασία όσον αφορά την Προστασία των Καταναλωτών (ΣΠΚ) και άλλα στοιχεία σχετικά με τον Κανονισμό μπορούν να αναζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού http://www.mcit.gov.cy ή στην ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Προστασίας Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/protection_of_consumers/l32047_el.htm

Πληροφορίες:
Ενιαίο Γραφείο Σύνδεσης ΣΠΚ
Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών
Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Ανδρέα Αραούζου 6-8
1421 Λευκωσία
Τηλ: 22 867100
Φαξ: 22 375120
Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: conservice@mcit.gov.cy
Ηλεκτρ. Διεύθυνση: http://www.mcit.gov.cy


Copyright @ 2009-2020. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by