Έναρξη ισχύος Ευρωπαϊκού περιορισμού για την επαγγελματική χρήση διισοκυανικών χημικών ουσιών ΚΧΠΑΥ33

22-09-2020

Οι διισοκυανικές ενώσεις χρησιμοποιούνται σε πολλούς βιομηχανικούς τομείς για την κατασκευή προϊόντων διαφόρων τύπων, όπως είναι η πολυουρεθάνη και τα αντίστοιχα προϊόντα, συνδετικά υλικά, σε επικαλύψεις, για την παρασκευή αφρού, σε διεργασίες όπου γίνεται χρήση αφρού σε αερολύματα (σπρέι) κ.ά.  Είναι αποδεδειγμένα ευαισθητοποιητικές ουσίες του αναπνευστικού συστήματος.  Επίσης θεωρούνται υπεύθυνες για την πρόκληση επαγγελματικού άσθματος σε αριθμούς που υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τις 5.000 ετησίως στην Ευρώπη.

Από τις 3 Αυγούστου 2020 έχει τεθεί σε ισχύ νέος περιορισμός για τη χρήση διισοκυανικών ενώσεων σε βιομηχανικές και επαγγελματικές εφαρμογές, σύμφωνα με το σημείο 74 του Παραρτήματος ΧVII του Ευρωπαϊκού Κανονισμού με αρ. 1907/2006 (Καν. REACH).  

Με βάση τον περιορισμό αυτό, μετά τις 24 Αυγούστου 2022 θα επιτρέπεται η διάθεση προϊόντων που περιέχουν διισοκυανικές ενώσεις σε συγκέντρωση πέραν του 0,1% κατά βάρος, μόνο εάν ο προμηθευτής διασφαλίζει ότι:

(α) οι βιομηχανικοί ή επαγγελματίες χρήστες έχουν λάβει τις πληροφορίες κατάρτισης σχετικά με την ασφαλή χρήση, και
(β) στην ετικέτα του προϊόντος αναγράφεται ευκρινώς η ακόλουθη δήλωση “Μετά τις 24 Αυγούστου 2023, απαιτείται επαρκής κατάρτιση πριν από κάθε βιομηχανική ή επαγγελματική χρήση”.  

Μετά τις 24 Αυγούστου 2023 θα επιτρέπεται η χρήση προϊόντων που περιέχουν διισοκυανικές ενώσεις σε συγκέντρωση πέραν του 0,1% κατά βάρος, μόνο εάν οι εργοδότες ή τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα διασφαλίζουν ότι οι βιομηχανικοί ή οι επαγγελματίες χρήστες έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς συγκεκριμένη κατάρτιση σχετικά με την ασφαλή χρήση των διισοκυανικών ενώσεων πριν από τη χρήση.

Περισσότερες πληροφορίες για τον υπό αναφορά περιορισμό φαίνονται στην πιο κάτω ιστοσελίδα:

https://echa.europa.eu/el/substances-restricted-under-reach

Το πλήρες κείμενο του περιορισμού, στο οποίο περιλαμβάνονται επίσης οι ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης, είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1149&qid=1600686691505&from=EL 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τους αρμόδιους Λειτουργούς στα τηλέφωνα 22405609, 22405608.