Ηλεκτρικοί υγραντήρες - Ενημερωτικό δελτίο

17-09-2020

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, ως η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των πιο πάνω Κανονισμών, επιθυμεί να ενημερώσει τους κατασκευαστές, τους εισαγωγείς και τους διανομείς ότι, ως αποτέλεσμα των ενεργειών του, έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (OJEU), στις 3/8/2020, η τροποποίηση Α11:2019 του προτύπου EN 60335-2-98:2003 σχετικά με ειδικές απαιτήσεις για υγραντήρες. Η εν λόγω τροποποίηση, η οποία λαμβάνει υπόψη τους κινδύνους που προκύπτουν από τους μικροοργανισμούς που μπορεί να υπάρχουν στο νερό ή στο περιβάλλον όπου χρησιμοποιούνται ή αποθηκεύονται οι υγραντήρες, εφαρμόζεται για την τήρηση των στόχων ασφαλείας της οδηγίας 2014/35/ΕΕ (Low Voltage Directive), σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. H τροποποίηση του προτύπου τίθεται σε υποχρεωτική ισχύ στις 3/2/2022.

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορούν να ζητηθούν από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 22800522.