Υποβολή Πληροφοριών για τα επικίνδυνα χημικά μείγματα (προϊόντα) για σκοπούς ανταπόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για την υγεία

03-11-2020

Ανακοίνωση ΚΧΠΑΥ/36

Το  Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών έχει οριστεί ως Αρμόδιος Φορέας για τη συγκέντρωση των πληροφοριών που αφορούν τα χημικά μείγματα που διατίθενται στην Κυπριακή αγορά και ταξινομούνται ως επικίνδυνα.

Με βάση τον ορισμό αυτό, από την 1η Ιανουαρίου 2021, οι επιχειρήσεις που διαθέτουν επικίνδυνα χημικά προϊόντα στην αγορά υποχρεούνται να κοινοποιούν στους Αρμόδιους Φορείς που έχουν ορισθεί από τα Κράτη Μέλη συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν τη χημική σύσταση και την επικινδυνότητα των προϊόντων αυτών. Τα Κέντρα Δηλητηριάσεων χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να παρέχουν ιατρικές συμβουλές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Κοινοποίηση πρέπει να υποβάλλουν οι εισαγωγείς και όσες επιχειρήσεις διαθέτουν στην αγορά μείγματα τα οποία έχουν ταξινομηθεί ως προς τους κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου και τους φυσικούς κινδύνους. Η υποχρέωση καλύπτει μείγματα για καταναλωτική, επαγγελματική και βιομηχανική χρήση.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να παρέχουν στους αρμόδιους φορείς τις απαιτούμενες πληροφορίες χρησιμοποιώντας τον Eναρμονισμένο Eυρωπαϊκό Mορφότυπο Kοινοποίησης (PCN) που καθορίζεται στο Παράρτημα VIII του Κανονισμού CLP και το οποίο έχει αναπτύξει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών (ECHA). 

Οι νέες ημερομηνίες για υποβολή των απαιτούμενων πληροφοριών (κοινοποίησης) είναι:

  • 1η  Ιανουαρίου 2021, για τα μείγματα που προορίζονται για καταναλωτική ή για επαγγελματική χρήση.
  • 1η Ιανουαρίου 2024 για τα μείγματα που προορίζονται για βιομηχανική χρήση.

Η  εθνική διαδικασία κοινοποίησης θα παύσει να ισχύει στις 31.12.2020. Τα μείγματα που έχουν ήδη κοινοποιηθεί μέσω της εθνικής διαδικασίας εξακολουθούν να ισχύουν έως την 1η Ιανουαρίου 2025. Εάν υπάρξει μεταβολή στο μείγμα πριν από την ημερομηνία αυτή, οι επιχειρήσεις ίσως χρειαστεί να προβούν σε κοινοποίηση με βάση τις νέες απαιτήσεις.

Για περισσότερες συμβουλές, υλικό και εργαλεία υποστήριξης, επισκεφθείτε τις πιο κάτω ιστοσελίδες των Κέντρων Δηλητηριάσεων του ECHA:

 

3.11.2020                                                              

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ    

 

Αρ. φακ. 5.14.17.5