Δικαιώματα Καταναλωτών

Διαβάστε πιο κάτω τα δικαιώματα σας για να ξέρετε να τα διεκδικείτε!

Δικαίωμα ικανοποίησης βασικών αναγκών

Ο καταναλωτής πρέπει να έχει πρόσβαση στα βασικά και απαραίτητα αγαθά και υπηρεσίες, κατάλληλη και θρεπτική τροφή, ένδυση, καταφύγιο, ιατρική φροντίδα, εκπαίδευση και περίθαλψη.


Δικαίωμα προστασίας της ασφάλειας και της υγείας

Στην αγορά πρέπει να κυκλοφορούν μόνο προϊόντα και υπηρεσίες που δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια του καταναλωτή.
Αυτό πρακτικά σημαίνει καθορισμό αυστηρών προτύπων και απαιτήσεων ασφάλειας για κάθε προϊόν και κάθε υπηρεσία.
Ο καταναλωτής πρέπει να παίρνει  κατάλληλη ενημέρωση για τυχόν κινδύνους, που ενέχει η χρήση αυτών των προϊόντων και των υπηρεσιών, και να έχει προστασία από φυσικές βλάβες. που μπορούν να του προκαλέσουν.


Δικαίωμα επιλογής και πρόσβασης στην πληροφόρηση

Ο καταναλωτής πρέπει να έχει την ικανότητα να κάνει σωστές αγορές αφού, όμως, προηγηθεί η αξιόπιστη και επιστημονική ενημέρωση του.
Αυτό, μπορεί να επιτευχθεί με την κατάλληλη πληροφόρηση σχετικά με τα χαρακτηριστικά, τις τιμές και την ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών, ούτως ώστε μπορεί να επιλέγει ότι αγοράζει με βάση τη λογική.


Δικαίωμα προστασίας των οικονομικών συμφερόντων

Ο καταναλωτής πρέπει να έχει τη δυνατότητα επιλογής προϊόντων και υπηρεσιών και να  προστατεύεται έναντι της κατάχρησης εκ μέρους των προμηθευτών.

Αυτό, μπορεί να επιτευχθεί με τη σωστή πληροφόρηση και με την καταπολέμηση της παραπλανητικής διαφήμισης ή/και της αθέμιτης συμπεριφοράς στην αγορά (π.χ. στις μεθόδους μάρκετινγκ, στις συμβάσεις κλπ.)


Δικαίωμα στην εκπροσώπηση

Ο καταναλωτής και οι εκπρόσωποι του πρέπει να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε θέματα που τους αφορούν άμεσα. αλλά και έμμεσα, τόσο σε τοπικό. όσο και σε περιφερειακό. εθνικό και κοινωνικό επίπεδο. ούτως ώστε να λαμβάνεται υπόψη. όσο το δυνατόν περισσότερο, η άποψη και η γνώμη τους.


Δικαίωμα για αποζημίωση και πρόσβαση στη δικαιοσύνη

Ο καταναλωτής πρέπει να έχει τη δυνατότητα λήψης συμβουλών και βοήθειας, όταν θέλει να διατυπώσει παράπονα ή όταν έχει υποστεί βλάβη η ζημιά από προϊόντα και υπηρεσίες.

Συγχρόνως, όμως πρέπει να έχει και τη δυνατότητα εφαρμογής απλών, μη δαπανηρών και σύντομων διαδικασιών διακανονισμού. προκειμένου να αποκατασταθεί η βλάβη ή η ζημιά, που έχει υποστεί.

Πρέπει επίσης να έχει πρόσβαση στη δικαιοσύνη


Δικαίωμα εκπαίδευσης

Ο καταναλωτής, για να είναι σε θέση να αναζητά, να κατανοεί και να αφομοιώνει τις διαθέσιμες πληροφορίες, πριν αποφασίσει σχετικά με τις αγορές του. πρέπει να έχει λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση και αγωγή, που πρέπει να του παρέχεται στη νεαρή του ηλικία μέσα από το σχολείο. με μέριμνα του κράτους.


Δικαίωμα στην υγιή και αειφόρα κατανάλωση

Ο καταναλωτής πρέπει να έχει τη δυνατότητα να καλύπτει τις βασικές ανάγκες του. χωρίς να εξαντλεί τους βασικούς πόρους του πλανήτη μας και χωρίς να υπονομεύει την κάλυψη των βασικών αναγκών των μελλοντικών γενεών.