Καταστατικό

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 113)
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙ’ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ2. Το εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας βρίσκεται στην Κύπρο.

3. Οι σκοποί για τους οποίους ιδρύεται η Ένωση είναι:

3.1 Κύριος σκοπός της Ένωσης είναι να προσφέρει οργανωτικό σχήμα σ’ όλους τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας υπό την ιδιότητά τους ως πολίτες-καταναλωτές χωρίς κανενός είδους διάκριση φύλου, φυλής, γλώσσας, εθνικότητας, θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων κλπ για τη με κάθε νόμιμο μέσο προστασία και βοήθεια τους και τη προάσπιση και προώθηση του δικαιώματός τους για μια άνετη και υγιή ζωή σ’ ένα υγιές και αειφόρα αναπτυσσόμενο περιβάλλον, καθώς και των άλλων δικαιωμάτων και των καλώς νοουμένων συμφερόντων τους, όπως αυτά πηγάζουν μέσα από την κυπριακή νομοθεσία, το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο, το Διεθνές Δίκαιο και τα διεθνώς αναγνωρισμένα και κατοχυρωμένα ειδικά δικαιώματα τους ως μέρος του Διεθνούς Καταναλωτικού Κινήματος.

3.2 Να αγωνιστεί με όλα τα νόμιμα μέσα για την προώθηση μέτρων για την άμεση και υποχρεωτική εφαρμογή στην πράξη του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου για την αποτελεσματική προστασία του κύπριου καταναλωτή. Μέσα στα πλαίσια αυτά να διεκδικήσει:

*Τη σύσταση Ανεξάρτητου Φορέα Διατροφικής Ασφάλειας, όπως προβλέπεται στη σχετική Λευκή Βίβλο της ΕΕ *Την υιοθέτηση των θεσμών του Δικαστηρίου Μικροδιαφορών και του Επιτρόπου Καταναλωτών όπως αυτοί υπάρχουν και λειτουργούν σε χώρες της ΕΕ, για τη γρήγορη διερεύνηση των παραπόνων των καταναλωτών και την αποτελεσματική αποζημίωσή τους, καθώς και την επιβολή αποτρεπτικών ποινών σ’ αυτούς που τους καταδολιεύουν.

3.3 Να δώσει το μέσο μέσω του οποίου οι κύπριοι καταναλωτές να αγωνιστούν για να αναγνωριστούν ως ίσος μεταξύ των Κοινωνικών Εταίρων και μέσω του οποίου να εκπροσωπούνται σε Σώματα, Συμβούλια και Επιτροπές όπως προνοεί το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο.

3.4 Να μελετά και να διεξαγάγει, με δικά της μέσα και προσωπικό ή/και μέσω άλλων κατ' ενθάρρυνση ή/και εντολή της, έρευνες για οποιαδήποτε θέματα που αφορούν τους καταναλωτές και έχουν σχέση με την εφαρμογή και το σεβασμό των δικαιωμάτων τους, την προστασία των καλώς νοουμένων οικονομικών και άλλων συμφερόντων τους και κυρίως για θέματα που άπτονται της υγείας, της ασφάλειας και της ποιότητας ζωής τους.

Τούτο σημαίνει την υγιή και προς αμοιβαίο όφελος αλληλοεπίδραση μεταξύ καταναλωτών, επιχειρήσεων και θεσμικών οργάνων ως κοινωνικών εταίρων με πλήρη δικαιώματα και υποχρεώσεις και ισότιμη αντιμετώπιση.

1. Ιδρύεται ως Ανεξάρτητος, Ακομμάτιστος, Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, κατά το πρότυπο και το πνεύμα αντίστοιχων Οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δι’ εγγυήσεως και χωρίς μετοχικό κεφάλαιο.

Η επωνυμία της Εταιρείας, που στη συνέχεια θα ονομάζεται η «Ένωση», είναι «ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ".

2. Το εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας βρίσκεται στην Κύπρο.

3. Οι σκοποί για τους οποίους ιδρύεται η Ένωση είναι:

3.1 Κύριος σκοπός της Ένωσης είναι να προσφέρει οργανωτικό σχήμα σ’ όλους τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας υπό την ιδιότητά τους ως πολίτες-καταναλωτές χωρίς κανενός είδους διάκριση φύλου, φυλής, γλώσσας, εθνικότητας, θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων κλπ για τη με κάθε νόμιμο μέσο προστασία και βοήθεια τους και τη προάσπιση και προώθηση του δικαιώματός τους για μια άνετη και υγιή ζωή σ’ ένα υγιές και αειφόρα αναπτυσσόμενο περιβάλλον, καθώς και των άλλων δικαιωμάτων και των καλώς νοουμένων συμφερόντων τους, όπως αυτά πηγάζουν μέσα από την κυπριακή νομοθεσία, το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο, το Διεθνές Δίκαιο και τα διεθνώς αναγνωρισμένα και κατοχυρωμένα ειδικά δικαιώματα τους ως μέρος του Διεθνούς Καταναλωτικού Κινήματος.

3.2 Να αγωνιστεί με όλα τα νόμιμα μέσα για την προώθηση μέτρων για την άμεση και υποχρεωτική εφαρμογή στην πράξη του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου για την αποτελεσματική προστασία του κύπριου καταναλωτή. Μέσα στα πλαίσια αυτά να διεκδικήσει:

    *Τη σύσταση Ανεξάρτητου Φορέα Διατροφικής Ασφάλειας, όπως προβλέπεται στη σχετική Λευκή Βίβλο της ΕΕ
    *Την υιοθέτηση των θεσμών του Δικαστηρίου Μικροδιαφορών και του Επιτρόπου Καταναλωτών όπως αυτοί υπάρχουν και λειτουργούν σε χώρες της ΕΕ, για τη γρήγορη διερεύνηση των παραπόνων των καταναλωτών και την αποτελεσματική αποζημίωσή τους, καθώς και την επιβολή αποτρεπτικών ποινών σ’ αυτούς που τους καταδολιεύουν.

3.3 Να δώσει το μέσο μέσω του οποίου οι κύπριοι καταναλωτές να αγωνιστούν για να αναγνωριστούν ως ίσος μεταξύ των Κοινωνικών Εταίρων και μέσω του οποίου να εκπροσωπούνται σε Σώματα, Συμβούλια και Επιτροπές όπως προνοεί το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο.

3.4 Να μελετά και να διεξαγάγει, με δικά της μέσα και προσωπικό ή/και μέσω άλλων κατ' ενθάρρυνση ή/και εντολή της, έρευνες για οποιαδήποτε θέματα που αφορούν τους καταναλωτές και έχουν σχέση με την εφαρμογή και το σεβασμό των δικαιωμάτων τους, την προστασία των καλώς νοουμένων οικονομικών και άλλων συμφερόντων τους και κυρίως για θέματα που άπτονται της υγείας, της ασφάλειας και της ποιότητας ζωής τους.

Τούτο σημαίνει την υγιή και προς αμοιβαίο όφελος αλληλοεπίδραση μεταξύ καταναλωτών, επιχειρήσεων και θεσμικών οργάνων ως κοινωνικών εταίρων με πλήρη δικαιώματα και υποχρεώσεις και ισότιμη αντιμετώπιση.

Τέτοια θέματα μπορεί να είναι μεταξύ άλλων η ύπαρξη και λειτουργία υγιούς ανταγωνισμού, ο περιορισμός της δημιουργίας μονοπωλίων ή/και ολιγοπωλίων, ή/και καταστάσεων δεσπόζουσας θέσης στην αγορά, η αποφυγή της με οποιοδήποτε τρόπο καταδολίευσης, η δια των νόμων και κανόνων της ελεύθερης αγοράς σωστή ρύθμιση των τιμών, η ποσοτική και ποιοτική παρουσία και διάθεση των εμπορευμάτων, αγαθών και υπηρεσιών, η σωστή σήμανση των προϊόντων, η σωστή και επαρκής χρήση των λιπασμάτων, των φυτοφαρμάκων, των φαρμάκων, της βιοτεχνολογίας και γενικά της τεχνολογίας και της επιστήμης προς όφελος του πολίτη-καταναλωτή.

3.5 Να επιδιώκει την ανάπτυξη και καλλιέργεια μέσα στην κυπριακή κοινωνία των πολιτών μιας υγιούς καταναλωτικής συνείδησης, νοοτροπίας και κουλτούρας και να προάγει, να βελτιώνει και να αναπτύσσει στους καταναλωτές, από μικρής ηλικίας, μέσω της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης, τις γνώσεις και την ικανότητα αυτοπροστασίας, σ’ ότι αφορά την εξασφάλιση και κατανάλωση υλικών αγαθών και υπηρεσιών όλων των ειδών.

3.6 Να συγκεντρώνει και δημοσιεύει πληροφορίες πάνω σε όλα γενικά τα θέμάτα που αναφέρονται στις συνθήκες της αγοράς και του ανταγωνισμού και ειδικότερα στη τιμή πώλησης, την ποσότητα, την ποιότητα, την ωφελιμότητα, ή/και βλαπτικότητα, όπως και τεχνικές για τη σωστή εξασφάλιση όπως την αγορά, ενοικιαγορά, ενοικίαση και τη χρήση εμπορευμάτων, αγαθών και υπηρεσιών κάθε μορφής και περιγραφής.

3.7 Να μελετά και εξετάζει τα προβλήματα όλων των καταναλωτών που βρίσκονται είτε μόνιμα είτε προσωρινά στην Κύπρο, σε σχέση με παρόμοια προβλήματα καταναλωτών άλλων χωρών και κυρίως αυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συνεργάζεται με κυβερνητικούς ή μη κυβερνητικούς οργανισμούς και υπηρεσίες της Κύπρου, του εξωτερικού ή/και διεθνείς για την προώθηση των πιο πάνω σκοπών και των εκάστοτε στόχων της.

3.8 Να συνεργάζεται με πνεύμα αμοιβαιότητας και αλληλοβοήθειας με άλλους οργανισμούς και να τους ενισχύει χρησιμοποιώντας όλα τα νόμιμα στη διάθεσή της μέσα για την επίτευξη παρόμοιων σκοπών.

3.9 Να παίρνει νομικά μέτρα προσφεύγοντας σε κυπριακά ή/και διεθνή δικαστήρια, όπου και όποτε θεωρεί αναγκαίο και επιβεβλημένο, για τη δικαίωση των καταναλωτών και τη διασφάλιση των δικαίων και δικαιωμάτων τους.

3.10 Να επιδιώκει την εκπλήρωση των σκοπών και των στόχων της με τη χρήση της σύγχρονης ηλεκτρονικής και επικοινωνιακής τεχνολογίας συμπεριλαμβανομένων όλων των τύπων Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ), όπως έντυπων, κινηματογραφικών και διαφημιστικών ταινιών, εκθέσεων, δίσκων, του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης.

3.11 Να εκδίδει, εκτυπώνει και δημοσιεύει περιοδικά, φυλλάδια η/και άλλο έντυπο υλικό για ενημέρωση των μελών της και όλων των καταναλωτών και για την προαγωγή των σκοπών και των στόχων της.

3.12 Να αποκτά, ενοικιάζει, ή ανταλλάσσει σύμφωνα με το άρθρο 16 του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113, ακίνητη ή κινητή περιουσία ή/και να διαθέτει αυτήν κατά βούληση, ύστερα από απόφαση του ανωτάτου διοικούντος οργάνου και κατά τρόπο που να εξυπηρετούνται οι σκοποί της.

Επίσης να αποκτά οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα, ή προνόμια τα οποία ήθελε θεωρήσει αναγκαία ή χρήσιμα για τη λειτουργία της, καθώς και για την εκπλήρωση των σκοπών και την υλοποίηση των προγραμματισμών και των στόχων της.

3.13 Να αναλαμβάνει και εκτελεί οποιοδήποτε καταπίστευμα (TRUST) το οποίο η Ένωση μπορεί νόμιμα να αναλάβει και το οποίο να συνάδει και εξυπηρετεί τους σκοπούς και τους στόχους της.

3.14 Να δανείζεται, και συλλέγει χρήματα με όποιους νόμιμους τρόπους και όρους θεωρεί κατάλληλους για τους σκοπούς της και επενδύει τέτοια εισοδήματα της κατά βούληση και κατά τρόπο που να εξυπηρετεί τη λειτουργία και τους σκοπούς της.

3.15 Να διενεργεί οιανδήποτε πράξη σύμφωνη προς το μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα της και η οποία προάγει τους σκοπούς και τους στόχους της ή/και να υποστηρίζει, ενισχύει, εγγυάται, ή/και ιδρύει άλλους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς κατά το δικό της πρότυπο και χαρακτήρα που περιγράφεται στην παράγραφο 1, πιο πάνω, για δραστηριότητες που την υποβοηθούν στη λειτουργία της και συνάδουν και έχουν σχέση με τους σκοπούς της.

Νοείται ότι η Ένωση δε θα βοηθά με τους πόρους της οποιοδήποτε σκοπό, ούτε θα επιχειρεί να επιβάλει ή προωθεί την τήρηση υπό των μελών της ή άλλων, οιουδήποτε κανονισμού ή όρου ο οποίος αν αποτελούσε σκοπό της Ένωσης θα την καθιστούσε Συντεχνία.

4. Τα εισοδήματα και ή περιουσία κινητή ή/και ακίνητη της Ένωσης οποθενδήποτε και αν προέρχονται, θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την προαγωγή των σκοπών της και κανένα μέρος τους θα πληρώνεται η θα μεταφέρεται άμεσα ή έμμεσα ως μέρίσμα, δώρο ή κατά οποιονδήποτε άλλον τρόπο ως κέρδος στα μέλη της Ένωσης, όπως εκτίθεται και στο Ιδρυτικό Έγγραφο της εταιρείας. Τα μέλη της Εταιρείας δυνατό να παίρνουν δωρεάν έντυπα υλικά ή/και δημοσιεύματα της.

Νοείται ότι τίποτε από τα πιο πάνω δε θα εμποδίζει την πληρωμή με καλή πίστη εύλογης και αρμόζουσας αμοιβής ή/και αποζημίωσης σε υπαλλήλους ή λειτουργούς της Ένωσης, ή ακόμα σε μέλη της ή σε τρίτους για την αγορά υπηρεσιών, ούτε θα εμποδίζει την πληρωμή τόκου πάντοτε βασισμένου πάνω στα εκάστοτε νόμιμα επιτόκια για χρήματα που έχει δανειστεί η Ένωση, ή συμφωνημένου εύλογου ενοικίου για ακίνητο που νοικιάσθηκε προς την Ένωση από μέλος της, πάντοτε όμως σύμφωνα με αποφάσεις του ανωτάτου διοικούντος σώματος και κατά τρόπον που κανένα μέλος διοικούντος σώματός της να μπορεί να διορίζεται σε έμμισθη θέση της και που καμιά χρηματική αντιμισθία ή αμοιβή να δίνεται σε μέλος διοικούντος σώματός της.

Νοείται ότι το ανώτατο διοικούν σώμα της Ένωσης μπορεί με απόφασή του να εγκρίνει σε μέλος ή μέλη διοικούντων σωμάτων της Ένωσης, για λόγους που το ίδιο κρίνει ότι εξυπηρετούν το συμφέρον και συνάδουν με τους σκοπούς της Ένωσης, την καταβολή χρηματικής αποζημίωσης.

5. Δεδομένου ότι η Ένωση ιδρύεται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών στην Κύπρο ανεξάρτητα από φυλή, εθνικότητα, θρησκεία, ή πολιτικά φρονήματα, καμιά εκδήλωση που έχει σχέση με την φυλή, εθνικότητα, θρησκεία ή πολιτικά φρονήματα προσώπου, κόμματος, παράταξης ή κοινότητας δεν αναλαμβάνεται από την Ένωση.

6. Ουδεμία προσθήκη, τροποποίηση ή παραλλαγή μπορεί να γίνει σε ισχύουσες διατάξεις του Ιδρυτικού Εγγράφου και του Καταστατικού της Ένωσης χωρίς την προηγούμενη έγκρίση τους από τον Έφορο Εταιρειών του Υπουργείου Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας.

7. Η ευθύνη των μελών είναι περιορισμένη.

8. Σε περίπτωση διάλυσης της Ένωσης κάθε ενεργό μέλος της αναλαμβάνει να συνεισφέρει στο ενεργητικό της ποσό όχι μεγαλύτερο μιας ετήσιας συνδρομής, για την αποπληρωμή των τυχών χρεών ή υποχρεώσεων της Ένωσης καθώς και των ενδεχομένων εξόδων της διάλυσης της και εν πάση περιπτώσει να μην ξεπερνά το ποσό των 10 Λ.Κ. ή το ισόποσο σε € (Ευρώ).

9. Σε περίπτωση διάλυσης ή εκκαθάρισης της Ένωσης, η οποιαδήποτε περιουσία που παραμένει μετά την ικανοποίηση όλων των χρεών και των υποχρεώσεων της, δε θα καταβάλλεται, ούτε θα διανέμεται. μεταξύ των μελών της Ένωσης αλλά θα εκχωρείται ή θα μεταφέρεται σε ένα ή περισσότερους μη κυβερνητικούς οργανισμούς των οποίων το Ιδρυτικό Έγγραφο θα απαγορεύει τη διανομή μεταξύ των μελών του, του εισοδήματος και της περιουσίας του, με διατάξεις όχι λιγότερο δεσμευτικές από αυτές που προβλέπονται στο άρθρο 5 αυτού του Ιδρυτικού Εγγράφου.

Νοείται ότι ο οργανισμός ή οι οργανισμοί στους οποίους θα εκχωρηθεί ή θα μεταφερθεί η περιουσία της Ένωσης, οφείλουν να καθοριστούν από τα μέλη της πριν ή κατά το χρόνο διάλυσης της. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η ολική ή μερική εφαρμογή της πρόνοιας αυτής, η περιουσία της Ένωσης που παραμένει, θα διατίθεται για κάποιο φιλανθρωπικό σκοπό.

10. Η Ένωση οφείλει να τηρεί πλήρεις και αληθείς λογαριασμούς εσόδων και εξόδων με όλα τα σχετικά τιμολόγια και αποδείξεις, και οι οποίοι λογαριασμοί να δείχνουν την περιουσία, τα χρέη και τις υποχρεώσεις της Ένωσης. Όλα τα μέλη θα έχουν δικαίωμα ελέγχου των λογαριασμών, της Ένωσης μέσα σε λογικά πλαίσια και σύμφωνα με κανονισμούς που εκδίδει η Ένωση.

Τουλάχιστο μια φορά το χρόνο τα λογιστικά βιβλία και οι λογαριασμοί της Ένωσης θα ελέγχονται και η ορθότητά τους ως προς τα έσοδα, έξοδα και τον ισολογισμό θα πιστοποιείται σύμφωνα με τη νομοθεσία από προσοντούχους και εγκεκριμένους Ελεγκτές.

Εμείς τα άτομα, τα ονόματα, οι διευθύνσεις, τα επαγγέλματα και οι υπογραφές των οποίων φαίνονται πιο κάτω, επιθυμούμε να ιδρύσουμε και εγγράψουμε Εταιρεία βάσει των όρων του παρόντος Ιδρυτικού Εγγράφου.

ΟΝΟΜΑ, ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ

(Ακολουθούν τα ονοματεπώνυμα και τα πλήρη στοιχεία των 32 ιδρυτικών μελών)

Εχρονολογήθη την 27ην Ιανουαρίου 2003

Μάρτυς των ως άνω υπογραφών: Ειρήνη Κυριάκου, Δικηγορικός Υπάλληλος

Θεμιστοκλή Δέρβη 6, 1066 Λευκωσία

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ, (Υπ.) Ε. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Για Έφορο Εταιρειών. 28/02/2003

 

Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙ’ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ
Στο Καταστατικό αυτό:

«Νόμος» σημαίνει τον «Περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113».

«Καταστατικό» σημαίνει το Καταστατικό της Ένωσης.

«Σφραγίδα» σημαίνει την επίσημη σφραγίδα της Ένωσης.

«Γενικός Γραμματέας» σημαίνει το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος καταστατικού και εκτελεί τα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Ένωσης σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο.

«Διευθυντής» σημαίνει οποιοδήποτε έμμισθο πρόσωπο που διορίζεται για να εκτελεί τα καθήκοντα του Διευθυντή της Ένωσης.

«Διοικητικό Συμβούλιο» σημαίνει τα εκάστοτε μέλη του εκλεγόμενου και καταρτιζομένου σε σώμα Διοικητικού Συμβουλίου (στη συνέχεια ΔΣ).

Φράσεις που αναφέρονται σε γραπτά, θα ερμηνεύονται, έκτος αν προκύπτει αντίθετη πρόθεση, ότι περιλαμβάνουν αναφορές στην τυπογραφία, την λιθογραφία, την ηλεκτρονική και άλλους τρόπους οπτικής παράστάσης ή αναπαραγωγής λέξεων.

Εκτός αν η αλληλουχία απαιτεί διαφορετική ερμηνεία, λέξεις ή εκφράσεις που περιέχονται στο παρόν Καταστατικό θα έχουν την ίδια έννοια όπως και στο νόμο, ή οποιαδήποτε τροποποίηση του νόμου, που βρίσκεται σε ισχύ σε ισχύ κατά την ημερομηνία κατά την οποία το Καταστατικό γίνεται δεσμευτικό για την Ένωση.

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΜΕΛΗ
2.0 Ο αριθμός των μελών με τον οποίον η Ένωση προτίθεται να εγγραφεί είναι απεριόριστος.

2.1 Κανονικό μέλος της Ένωσης μπορεί να γίνει κάθε πρόσωπο που συγκατατίθεται γραπτώς και ενυπόγραφα για το σκοπό αυτό και καταβάλλει το εφ’ άπαξ δικαίωμα εγγραφής και την εκάστοτε ισχύουσα συνδρομή.

2.2 Εξαρτώμενο ή Έκτακτο μέλος μπορεί να καταστεί ανήλικος (κάτω των 18 χρόνων), στρατιώτης κληρωτός, φοιτητής (μέχρι της ηλικίας των 25 χρονών), ή παιδί του οποίου οι γονείς ή κηδεμόνες επέτρεψαν την εγγραφή του και ανάλαβαν να καλύπτουν οι ίδιοι τις οικονομικές του υποχρεώσεις αν υπάρξουν.

Νοείται πως κάθε εξαρτώμενο ή έκτακτο μέλος μπορεί αν θέλει να γίνει κανονικό με την «ενηλικίωσή» του δηλ. με τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του, ή με την ολοκλήρωση της στρατιωτικής του θητείας ή με τη συμπλήρωση των σπουδών του, ή με τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του, αν συνεχίζει να σπουδάζει.

2.3 Έκτακτα μέλη θεωρούνται επίσης όλοι οι ηλικιωμένοι πολίτες που έχουν περάσει το μέγιστο και επίσημα καθορισμένο έτος συνταξιοδότησης.

2.4 Επίτιμο μέλος της Ένωσης ανακηρύσσεται από τη Γενική Συνέλευση (ΓΣ), μετά από εισήγηση του ΔΣ, με πλειοψηφία 2/3 εκείνων των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, πρόσωπο που παρέχει εξαιρετικές υπηρεσίες στην Ένωση και στους καταναλωτές.

2.5 Πρόσωπα τα οποία επιθυμούν να καταστούν μέλη πρέπει να παρουσιάσουν ή αποστείλουν ενυπόγραφη αίτηση στα γραφεία της Ένωσης συνοδευόμενη από το δικαίωμα εγγραφής και τη συνδρομή.

2.6 Όσοι υπογράφουν το Ιδρυτικό Έγγραφο θα αποτελούν τα πρώτα και ιδρυτικά μέλη της Ένωσης. Μέλη της Ένωσης είναι όσοι υπογράφουν το Ιδρυτικό Έγγραφο της Ένωσης και όσοι άλλοι πρόκειται να γίνουν μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
Καθορίζεται ατομικό δικαίωμα εγγραφής και εφ’ άπαξ ατομική ή οικογενειακή συνδρομή ως ακολούθως:

3.1 Το ατομικό δικαίωμα εγγραφής πληρώνεται μόνο από κανονικά μέλη και καθορίζεται στη £1,00 (μια λίρα Κύπρου ή το αντίστοιχο ποσό σε € (Ευρώ).

3.2 Η συνδρομή μπορεί να είναι είτε ατομική είτε οικογενειακή το δε ύψος της καθορίζεται από το ΔΣ. Νοείται ότι το οποιαδήποτε ποσό που αποφασίζεται από το ΔΣ, παρόλο που δεν υπόκειται απαραίτητα στην έγκριση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης (ΓΣ), μπορεί να τα τροποποιηθεί με απόφαση της.

3.2 Η ατομική συνδρομή πληρώνεται μόνο από τα κανονικά μέλη και το ύψος της ορίζεται από το ΔΣ. Για την αρχή το ύψος της συνδρομής ανέρχεται στις £4,00 (τέσσερις λίρες Κύπρου) ή το αντίστοιχο ποσό σε € (Ευρώ). Τα Εξαρτώμενα ή έκτακτα μέλη δεν είναι υποχρεωμένα να πληρώνουν συνδρομή, μπορούν όμως να το πράξουν αν οι ίδιοι ή οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους θελήσουν.

3.3 Η οικογενειακή συνδρομή πληρώνεται από οικογένειες των οποίων και οι δύο σύζυγοι είναι μέλη και έχουν παιδιά ως έκτακτα ή εξαρτώμενα μέλη. Στην περίπτωση αυτή συνδρομή πληρώνουν μόνο οι δύο γονείς, εκτός αν οι ίδιοι θελήσουν να πληρώνουν και για τα παιδιά τους. Επίσης για πολύτεκνες οικογένειες με 3 ή περισσότερα παιδιά ως έκτακτα ή εξαρτώμενα μέλη, συνδρομή καταβάλλουν μόνο οι δύο γονείς.

3.4 Συνδρομή δεν είναι υποχρεωμένα να καταβάλλουν τα έκτακτα μέλη, μέλη που είναι συνταξιούχοι και τα επίτιμα μέλη.

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ Ή ΠΑΥΣΗ ΜΕΛΟΥΣ
Μέλος της Ένωσης παύει να είναι μέλος στις ακόλουθες περιπτώσεις

4.0 Αν υποβάλει γραπτώς προς το ΔΣ την παραίτησή του

4.1 Μετά από εύλογη και τεκμηριωμένη απόφαση του ΔΣ λόγω ενέργειας του που κρίνεται αντίθετη με τους βασικούς σκοπούς της Ένωσης και μετά που θα δοθεί σ’ αυτό το δικαίωμα να παρουσιάσει τη θέση του αν το θελήσει

4.2 Αν έχει πεθάνει

4.3 Κανένα άτομο από τη στιγμή που για οποιοδήποτε λόγο έπαυσε να είναι μέλος της Ένωσης, δε δικαιούται να εγείρει ούτε αυτός ούτε οι νόμιμοι αντιπρόσωποί του οποιαδήποτε αξίωση ή δικαίωμα πάνω στην περιουσία της Ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
Από την ημέρα εγγραφής και καταβολής του δικαιώματος εγγραφής και της συνδρομής κάθε νέο μέλος

5.1 Έχει όλα τα δικαιώματα των μελών της Ένωσης. Νοείται ότι το δικαίωμα ψήφου καθώς και το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, αποκτώνται μετά από παρέλευση 90 (ενενήντα) ημερών από της ημερομηνίας εγγραφής του ως μέλους.

5.2 Καθίσταται αυτόματα τακτικός συνδρομητής, του εκφραστικού οργάνου της Ένωσης χωρίς τη καταβολή πρόσθετης επιβάρυνσης και παραμένει τέτοιος εφ’ όσον συνεχίζει να είναι μέλος της Ένωσης.

5.3 Γίνεται δικαιούχος παραλήπτης όλων των ενημερωτικών και πληροφοριακών υλικών που η Ένωση εκδίδει κατά καιρούς και διανέμει δωρεάν.

5.4 Δικαιούται πρόσκλησης και συμμετοχής σε όλες τις εκδηλώσεις που διοργανώνει η Ένωση σύμφωνα μα τους εκάστοτε όρους που αποφασίζει το ΔΣ.

Νοείται πως σε περίπτωση οικογενειακής συνδρομής τα έντυπα αποστέλλονται σε ένα αντίγραφο, εκτός και αν το ΔΣ αποφασίσει διαφορετικά ύστερα από σχετική αίτηση μέλους.

5.5 Το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν μόνο τα κανονικά μέλη και τα επίτιμα μέλη που έχουν προέλθει από τα κανονικά, σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου 3.2.

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
6.1 Κάθε μέλος έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες και τις διατάξεις του καταστατικού αυτού και στις αποφάσεις του ΔΣ.

6.2 Σε περίπτωση που μέλος της Ένωσης έχει παραβεί πρόνοια του καταστατικού ή άλλων κανονισμών της Ένωσης, ή έχει συμπεριφερθεί κατά τρόπο ασυμβίβαστο προς την τιμή, την αξιοπρέπεια ή τους σκοπούς της Ένωσης, το ΔΣ ασχολείται με το θέμα σε ειδική συνεδρία του στην οποία το μέλος καλείται να παραστεί, αυτοπροσώπως ή/και με δικηγόρο.

6.3 Όταν τελειώσει η διαδικασία ενώπιον του ΔΣ, το μέλος και οποιοσδήποτε τρίτος αποχωρούν και το ΔΣ αποφασίζει κατά πόσο η υπόθεση εναντίον του μέλους έχει αποδειχθεί. Μια τέτοια απόφαση μπορεί να ληφθεί με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων μελών του ΔΣ.

6.4 Σε περίπτωση λήψης καταδικαστικής απόφασης, το ΔΣ μπορεί να επιβάλει στο μέλος τις πιο κάτω ποινές:

6.4.1 Επίπληξη – προειδοποίηση με ή χωρίς δημοσίευση

6.4.2 Προσωρινή αποβολή για περίοδο που δεν υπερβαίνει το ένα έτος

6.4.3 Αποβολή για πάντα

6.5 Σε περίπτωση που επιβάλλεται στο μέλος η ποινή της προσωρινής ή μόνιμης αποβολής, το μέλος έχει δικαίωμα, μέσα σε 10 μέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτό της ποινής, να υποβάλει έφεση στη ΓΣ την οποία υποχρεούται το ΔΣ να συγκαλέσει σε 30 μέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Στη ΓΣ τα μέρη μπορούν να παραστούν αυτοπροσώπως ή με δικηγόρο. Η ΓΣ μπορεί, με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων και ψηφιζόντων μελών, να ακυρώσει ή τροποποιήσει την απόφαση.

6.6 Κάθε μέλος που παραιτείται ή διαγράφεται στερείται όλων των δικαιωμάτων και ωφελημάτων τα οποία έχει συσσωρεύσει μέχρι την ημερομηνία της αποβολής του.

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
7.1 Η Ένωση οφείλει να συγκαλεί κάθε χρόνο την Ετήσια Γενική Συνέλευση της, πέρα από οποιεσδήποτε άλλες συνελεύσεις που συγκαλούνται κατά τη διάρκεια του χρόνου, σε τόπο και χρόνο που αποφασίζεται από το ΔΣ. Η σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης (εκτός από την πρώτη) θα γίνεται σε διάστημα το πολύ 15 μηνών από την ημερομηνία της προηγούμενης. Η πρώτη Ετήσια Γενική Συνέλευση θα γίνει μέσα σε 18 μήνες από την επίσημη εγγραφή της Ένωσης.

7.2 Όλες οι Γενικές Συνελεύσεις εκτός από την Ετήσια ονομάζονται Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις. Τέτοιες Συνελεύσεις μπορεί να συγκαλούνται είτε με ομόφωνη απόφαση του ΔΣ, είτε με ενυπόγραφη προς το ΔΣ αίτηση τουλάχιστο του 75% των καλώς εχόντων κανονικών μελών της Ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
8.1 Γνωστοποίηση για ΓΣ εκδίδεται και κοινοποιείται από το ΔΣ προς όλα τα μέλη τουλάχιστο 21 μέρες πριν από την ημερομηνία της και θέματα δια την ημερήσια διάταξη πρέπει να υποβάλλονται προς το ΔΣ 10 μέρες πριν από τη ΓΣ.

8.2 Γνωστοποίηση μπορεί να επιδίδεται από την Ένωση σε οποιοδήποτε μέλος, είτε προσωπικά είτε ταχυδρομικά με προπληρωμένη επιστολή που ταχυδρομείται προς αυτό στην εγγεγραμμένη του διεύθυνση. Κανένα μέλος δε δικαιούται να αξιώσει να του επιδίδεται γνωστοποίηση σε διεύθυνση εκτός Κύπρου. Οποιοδήποτε μέλος του οποίου η εγγεγραμμένη διεύθυνση δε βρίσκεται στην Κύπρο, μπορεί μα γραπτή ειδοποίηση να ζητήσει από την Ένωση να καταχωρήσει τη διεύθυνση του στην Κύπρο και η οποία για το σκοπό επίδοσης γνωστοποιήσεων θεωρείται ως η εγγεγραμμένη του διεύθυνση. Κανένα μέλος που δεν έχει εγγεγραμμένη διεύθυνση στην Κύπρο και που δεν έχει δώσει ειδοποίηση γι’ αυτό δε δικαιούται να έχει οποιαδήποτε ειδοποίηση σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο.

8.3 Κάθε γνωστοποίηση που έχει αποσταλεί με το ταχυδρομείο, θα θεωρείται ότι έχει επιδοθεί 48 ώρες μετά την ταχυδρόμησή της. Απόδειξη για την επίδοσή της θα είναι αρκετό αν διαπιστωθεί ότι η γνωστοποίηση έφερε ορθή διεύθυνση και ταχυδρομήθηκε και τα ταχυδρομικά τέλη έχουν πληρωθεί.

8.4 Ειδοποίηση μπορεί να δίνεται και, σε τέτοια περίπτωση θεωρείται αρκετή, δια του εκφραστικού οργάνου της Ένωσης ή/και δια των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ). Η γνωστοποίηση αυτή θα καθορίζει τον τόπο, τη μέρα και την ώρα της συνέλευσης και τα θέματά της.

8.5 Γνωστοποίηση για κάθε ΓΣ θα δίνεται μέσω οποιουδήποτε από τους προαναφερθέντες τρόπους προς:

 • Κάθε μέλος, εκτός από εκείνα – τα οποία επειδή δεν έχουν εγγεγραμμένη διεύθυνση στην Κύπρο - δεν έδωσαν στην Ένωση διεύθυνση στην Κύπρο για την αποστολή γνωστοποιήσεων σ’ αυτούς.
 • Τους εκάστοτε Ελεγκτές της Ένωσης.

8.6 Τυχαία παράλειψη επιδότησης γνωστοποίησης για ΓΣ σε οποιοδήποτε πρόσωπο που δικαιούται να λάβει τέτοια γνωστοποίηση, ή μη λήψη τέτοιας γνωστοποίησης από οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπο, δεν καθιστά άκυρες τις εργασίες της ΓΣ.

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
9.1 Η Γενική Συνέλευση θεωρείται σε απαρτία, αν είναι παρόντα 50 μέλη με δικαίωμα ψήφου.

9.2 Αν μέσα σε μισή ώρα από την προκαθορισθείσα για έναρξη δεν υπάρχει απαρτία, τότε, αν η ΓΣ έχει συγκληθεί με αίτηση μελών διαλύεται. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θεωρείται ότι έχει αναβληθεί για μισή ώρα στον ίδιο χώρο. Αν και πάλι μέσα σε μισή ώρα από τη νέα προκαθορισθείσα ώρα έναρξης, δεν υπάρξει απαρτία, τότε τα παρόντα μέλη θεωρούνται ότι αποτελούν απαρτία.

9.3 Κατά κανόνα της ΓΣ προεδρεύει ο εκάστοτε Πρόεδρος του ΔΣ και στην απουσία του ο Αντιπρόεδρος. Αν κανένας από τους δύο δεν είναι παρών, μετά από δεκαπέντε (15) λεπτά από την ώρα που έχει ορισθεί για τη ΓΣ, τα παρόντα μέλη εκλέγουν ένα από αυτά ως τον Πρόεδρο της ΓΣ.

9.4 Οι αποφάσεις στις ΓΣ λαμβάνονται δια πλειοψηφίας, με απλή ανάταση του χεριού και καταμέτρηση των ψήφων υπέρ ή εναντίον καθώς και των αποχών, εκτός κι αν ζητηθεί από πριν, από τον Πρόεδρο ή από πέντε (5) τουλάχιστο παρόντα μέλη, μυστική ψηφοφορία. Κάθε ψήφος δίδεται προσωπικά από κάθε παρόν μέλος. Πληρεξούσιοι αντιπρόσωποι απόντων μελών δεν είναι σε καμιά περίπτωση αποδεχτοί.

Δήλωση από τον Πρόεδρο ότι ψήφισμα εγκρίθηκε με ανάταση των χεριών ή ομόφωνα ή με καταμέτρηση των ψήφων στην περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας, αποτελεί τελειωτική μαρτυρία και δεν χρειάζεται άλλη απόδειξη γι’ αυτό.

9.5 Σε περίπτωση ισοψηφίας, είτε η ψηφοφορία έγινε με ανάταση των χεριών είτε με μυστική ψηφοφορία, ο Πρόεδρος της ΓΣ θα δικαιούται και δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

9.6 Στα πρακτικά της ΓΣ καταχωρείται το αποτέλεσμα κάθε ψηφοφορίας με τον αριθμό ψήφων υπέρ, τον αριθμό ψήφων κατά και τις αποχές.

9.7 Τηρούμένης της πρόνοιας της παραγράφου 5.5, κάθε μέλος έχει μόνο μια ψήφο στη ΓΣ, είτε πρόκειται για απόφαση με ανάταση του χεριού είτε με μυστική ψηφοφορία.

9.8 Δικαίωμα ψήφου, υποψηφιότητας και εκλογής έχει κάθε κανονικό μέλος.

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
10.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της Ένωσης απαρτίζεται από τουλάχιστο 9 και όχι περισσότερα από 15 μέλη, από τα οποία τα 9 εκλέγονται απευθείας από τη ΓΣ. Τα υπόλοιπα συμπληρώνονται από τον εκάστοτε Πρόεδρο κάθε Περιφερειακής Επιτροπής ή αναπληρωτή του.

10.2 Των εργασιών του ΔΣ προεδρεύει ο Πρόεδρος, ή στην απουσία του ο Αντιπρόεδρος, ή στην απουσία και αυτού ο αρχαιότερος ως μέλος του ΔΣ.

10.3 Το πρώτο, Ιδρυτικό ΔΣ, θα εκλεγεί από την Ιδρυτική Συνέλευση και θα παραμείνει μέχρι την πρώτη κανονική ΓΣ που θα γίνει σε χρόνο που θα αποφασίσει το Ιδρυτικό ΔΣ σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 12 μηνών από την Ιδρυτική Συνέλευση. Μέλη του ΔΣ μπορούν να εκλεγούν και μέλη του Ιδρυτικού ΔΣ.

10.4 Η θητεία του ΔΣ θα είναι διετής. Αρχίζοντας από τη δεύτερη και σε κάθε επόμενη ετήσια ΓΣ εκλέγονται εκ περιτροπής τα μισά περίπου μέλη, (π.χ. από σύνολο 9 μέλη, τον ένα χρόνο εκλέγονται τα 5 και τον επόμενο τα άλλα 4). Κατά τη δεύτερη ΓΣ μεταξύ προσώπων που έγιναν μέλη του ΔΣ κατά την πρώτη ΓΣ, αποχωρούν εκείνα που πήραν τους λιγότερους ψήφους κατά την εκλογή τους.

Νοείται πως τα εκάστοτε αποχωρούντα μέλη του ΔΣ είναι επανεκλέξιμα και μπορούν να υποβάλουν ξανά υποψηφιότητα στη νέα ΓΣ.

10.5 Μέλη του Ιδρυτικού ΔΣ που έχουν εκλεγεί από την Ιδρυτική Συνέλευση στις 11/12/2002 είναι:

- Λούκας Αριστοδήμου
- Γιώργος Χωραττάς
- Σταύρος Λεπτός
- Μάκης Κεραυνός
- Ιωάννης Καλλής
- Ιωάννα Κων/τινίδου
- Βλαδίμηρος Ταλιαδώρος
- Κλαίρη Κονή
- Σαββούλα Τσακιστού

10.6 Τα μέλη του ΔΣ εκλέγονται με απλή πλειοψηφία από τα δικαιούχα παρόντα μέλη στην εκάστοτε εκλογική ΓΣ. Η διαδικασία εκλογής είναι μυστική, μία και ενιαία και με αυτή εκλέγονται ξεχωριστά, στο ίδιο όμως ψηφοδέλτιο, ο Πρόεδρος και τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ.

Κατά την εκλογή του ΔΣ, όταν για εκλογή Προέδρου υπάρχουν περισσότεροι του ενός υποψήφιοι, αυτοί που δε θα εκλεγούν ως Πρόεδροι δικαιούνται να εκλεγούν ως μέλη δεδομένου ότι εξασφαλίζουν ικανό αριθμό ψήφων.

Επίσης κατά την εκλογή του ΔΣ, οι δύο υποψήφιοι που ακολουθούν σε αριθμό ψήφων το τελευταίο μέλος του ΔΣ που εκλέγεται, θεωρούνται επιλαχόντες και αντικαθιστούν τυχόν παραιτηθέντα μέλη του ΔΣ.

10.7 Οι υποψηφιότητες για εκλογή μελών του ΔΣ υποβάλλονται προς το ΔΣ γραπτά και ενυπόγραφα, ξεχωριστά για κάθε θέση και πρέπει να φθάνουν στα Γραφεία της Ένωσης τουλάχιστο 8 μέρες πριν από την ημερομηνία της ΓΣ. Οι υποψηφιότητες μπορεί να υποβάλλονται σε ειδικό προς τούτο έντυπο, ή με επιστολή που φτάνει έγκαιρα με το χέρι, το ταχυδρομείο, ή τηλεομοιότυπο (φαξ) Κάθε υποψηφιότητα πρέπει να υποστηρίζεται ενυπόγραφα από τουλάχιστο ένα άλλο καλώς έχων μέλος.

10.8 Κανένα μέλος του ΔΣ δε δικαιούται να εκλεγεί για περισσότερες από τρεις (3) συνεχείς διετείς θητείες.

10.9 Σε οποιαδήποτε περίπτωση, αν αριθμός μελών του ΔΣ μεγαλύτερος του ενός τρίτου παραιτηθούν, τότε συγκαλείται ΓΣ για εκλογή νέου ΔΣ.

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΣ
11.1 Το ΔΣ της Ένωσης έχει την γενική διοίκηση των δραστηριοτήτων της Ένωσης και είναι γενικά υπεύθυνο για όλες τις εργασίες της και εκπροσωπεί και δεσμεύει την Ένωση στις επίσημες σχέσεις της με το Κράτους, με άλλους οργανισμούς και στα δικαστήρια.

11.2 Το ΔΣ μπορεί να συνάπτει δάνεια και επιβαρύνει ή υποθηκεύει την περιουσία της ή μέρος αυτής και να εκδίδει ομόλογα και τίτλους ομολογιακού δανείου και άλλα χρεόγραφα είτε απ’ ευθείας ως ασφάλεια για οιονδήποτε χρέος, ευθύνη ή υποχρέωση της Ένωσης ή οιουδήποτε τρίτου προσώπου.

11.3 Το Συμβούλιο μπορεί να καταβάλλει τις δαπάνες για την Ίδρυση και εγγραφή της Ένωσης και ασκεί όλες τις εξουσίες της Ένωσης με εξαίρεση όμως εκείνων που δυνάμει του Νόμου ή του Καταστατικού πρέπει να ασκούνται στις ΓΣ, τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού και οποιονδήποτε άλλων κανονισμών που θεσπίζονται από την Ένωση με βάση τον Νόμο ή το Καταστατικό και εγκρίνονται από τη ΓΣ.

Νοείται ότι κανονισμοί που εγκρίνονται εκ των υστέρων, δεν μπορεί να ακυρώνουν οποιαδήποτε προηγούμενη πράξη του ΔΣ της Ένωσης, η οποία παραμένει έγκυρος ωσάν ο σχετικός κανονισμός να μην έχει θεσπιστεί.

11.4 Έγγραφη απόφαση υπογραμμένη από όλα τα μέλη που απαρτίζουν το ΔΣ, όπως αυτό έχει συσταθεί σε σώμα κατά την πρώτη συνεδρία μετά την εκλογή του, θα είναι έγκυρη ωσάν να είχε εγκριθεί σε κανονική συνεδρία του ΔΣ.

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ
Κανένας δεν μπορεί να γίνει μέλος του ΔΣ και μέλος του ΔΣ παύει να είναι μέλος αν:

12.1 Διαπιστώνεται μετά την εκλογή του ότι, σύμφωνα με το καταστατικό της Ένωσης δεν είχε δικαίωμα εκλογής, ή χωρίς την έγκριση της Ένωσης σε ΓΣ κατέχει με αμοιβή οποιαδήποτε άλλη θέση σ’ αυτή.

12.2 Κηρυχθεί σε πτώχευση ή προβεί σε διευθετήσεις ή συμβιβασμό με τους δανειστές του.

12.3 Απαγορεύεται σ’ αυτόν να είναι Διοικητικός Σύμβουλος, λόγω οποιουδήποτε διατάγματος που έγινε δυνάμει του άρθρου 180 του Νόμου.

12.4 Καταστεί διανοητικά ανίκανος.

12.5 Παραιτηθεί από το αξίωμά του, με γραπτή ειδοποίησή του προς την Ένωση.

12.6 Ενδιαφέρεται άμεσα ή έμμεσα σε οποιοδήποτε συμβόλαιο με την Ένωση και παραλείπει να δηλώνει τη φύση του ενδιαφέροντός του κατά τρόπον που καθορίζεται από το άρθρο 191 του Νόμου,

12.7 Είναι ιδιοκτήτης ή διευθυντής επιχείρησης που ασχολείται άμεσα με την κατασκευή, διανομή ή πώληση αγαθών ή εμπορευμάτων μαζικής κατανάλωσης

12.8 Κατέχει οποιαδήποτε ανώτερη διευθυντική θέση σε κρατικό ή ημικρατικό οργανισμό με πιθανή ύπαρξη προσωπικού ή υπηρεσιακού συμφέροντος.

12.9 Κατέχει πολιτειακό αξίωμα ή βρίσκεται εκλεγμένο στην ανώτερη ιεραρχία πολιτικού κόμματος.

12.10 Δυνατό να έχει άμεσο ή έμμεσο προσωπικό, επαγγελματικό, υπηρεσιακό ή άλλο συμφέρον που να συγκρούεται με τα συμφέροντα των καταναλωτών και με τις διατάξεις του Ιδρυτικού Εγγράφου και του Καταστατικού της Ένωσης.

12.11 Είναι έστω και απλός υπάλληλος σε δημόσιο, ή ημικρατικό οργανισμό που έχει άμεση σχέση με τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των καταναλωτών ή σε ιδιωτικό οργανισμό ή επιχείρηση των οποίων οι ασχολίες και τα συμφέροντα έχουν σχέση με την παραγωγή, τη διάθεση, ή την εξυπηρέτηση προϊόντων πλατειάς κατανάλωσης.

Τέτοια παραδείγματα οργανισμών είναι οι κυβερνητικές υπηρεσίες που ασχολούνται με θέματα καταναλωτών, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες υγειονομικού ελέγχου, οι υπηρεσίες ελέγχου καταναλωτικών προϊόντων, οι επιχειρήσεις τροφίμων, φαρμάκων, ηλεκτρικής ενέργειας, νερού, οι υπεραγορές και υπερκαταστήματα κλπ.

12.12 Απουσιάζει χωρίς εύλογη και σοβαρή αιτία από τρεις συνεχόμενες συνεδρίες του ΔΣ.

12.13 Τα παραιτούμενα μέλη αντικαθίστανται με επιλαχόντα στις εκλογές μέλη ή σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, το ΔΣ μπορεί να διορίσει νέα μέλη για την εύρυθμη λειτουργία του.

ΑΡΘΡΟ 13ο: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΣ
13.1 Το ΔΣ συνεδριάζει τακτικά μια φορά τον μήνα, έκτακτα όσες φορές ο Πρόεδρος το θεωρήσει αναγκαίο ή όσες φορές τρία μέλη του ΔΣ το ζητήσουν με γραπτή αίτηση στο Γενικό Γραμματέα.

13.2 Το ΔΣ βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται τα μισά συν ένα μέλη του.

13.3 Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας νικά η ψήφος του Προέδρου ή του Προεδρεύοντος εκτός από θέματα προσωπικής φύσης.

13.4 Μέλος του ΔΣ δεν θα ψηφίζει αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα που σχετίζεται με προσωπικό ή συγγενικό του όφελος και αν ψηφίσει η ψήφος του δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

13.5 Το ΔΣ καταρτίζει τον προϋπολογισμό της Ένωσης.

13.6Το ΔΣ καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των ΓΣ σύμφωνα με τις πρόνοιες του καταστατικού αυτού.

ΑΡΘΡΟ 14ο: ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
14.1 Το ΔΣ έχει ευθύνη όπως τα λογιστικά βιβλία, τα πρακτικά του ΔΣ και γενικά όλα τα έγγραφα της Ένωσης φυλάγονται στα εγγεγραμμένα γραφεία της ή τηρουμένων των προνοιών του άρθρου 141 (3) του Νόμου, σε άλλο ή άλλους τέτοιους τόπους που το ΔΣ κρίνει καταλλήλους.

14.2 Όλα τα έγγραφα της Ένωσης θα είναι ανοικτά προς επιθεώρηση από τα μέλη του ΔΣ στην παρουσία των υπευθύνων για την τήρησή τους.

14.3 Τα μέλη της Ένωσης θα ενημερώνονται για τις δραστηριότητες της και τις δραστηριότητες του ΔΣ, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου, στις εκάστοτε ΓΣ.

14.4 Για σκοπούς διαφάνειας τα κανονικά μέλη της Ένωσης θα μπορούν, αν θελήσουν, να έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένα έγγραφα, ύστερα από γραπτή αίτηση τους και σχετική έγκριση του ΔΣ, ως προς το χρόνο, τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις της επιθεώρησης κάθε συγκεκριμένου εγγράφου.

14.5 Το ΔΣ θα μεριμνά για την τήρηση κατάλληλων Λογιστικών Βιβλίων αναφορικά με:

 • Όλα τα Έσοδα και Έξοδα και όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά που έχουν σχέση με αυτά
 • Όλες τις αγορές και πωλήσεις
 • Το Ενεργητικό και Παθητικό της Ένωσης

14.6 Τα Λογιστικά αυτά Βιβλία για να θεωρείται ότι είναι κατάλληλα, θα πρέπει να παρέχουν πιστή και αληθινή εικόνα της κατάστασης της Ένωσης καθώς και εξηγήσεις για τις δοσοληψίες της.

14.7 Το ΔΣ θα μεριμνά από καιρού εις καιρόν, σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 141, 144, και 151 του Νόμου, για τον καταρτισμό και υποβολή στη ΓΣ της Ένωσης, Εξελεγμένων από Εγκεκριμένους Ελεγκτές Οικονομικών Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων, Ισολογισμών και Εκθέσεων όπως προνοούν τα πιο πάνω άρθρα του Νόμου.

14.8 Αντίγραφα κάθε Ισολογισμού (συμπεριλαμβανομένου και επισυνημμένου οποιουδήποτε, σύμφωνα με το Νόμο αναγκαίου εγγράφου) που θα παρουσιαστεί στη ΓΣ μαζί με αντίγραφο της Έκθεσης των Ελεγκτών, θα αποστέλλονται στα κανονικά μέλη και προς τυχόν κατόχους ομολόγων της Ένωσης, τουλάχιστο είκοσι μία (21) μέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία διεξαγωγής της ΓΣ.

Νοείται πως δεν επιβάλλεται η αποστολή των πιο πάνω εγγράφων σε οποιοδήποτε πρόσωπο του οποίου η διεύθυνση είναι άγνωστη.

ΑΡΘΡΟ 15ο: ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
Τα Λογιστικά Βιβλία και οι Λογαριασμοί της Ένωσης ελέγχονται ετησίως από Εγκεκριμένους Ελεγκτές τους οποίους διορίζει η εκάστοτε ΓΣ. Οι Ελεγκτές θα διορίζονται και τα καθήκοντα τους θα καθορίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 151, 154, 155 και 156 του Νόμου.

ΑΡΘΡΟ 16ο: ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣ
Τα κύρια αξιώματα του ΔΣ είναι: Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας.

16.1 Πρόεδρος: Ο Πρόεδρος εκλέγεται απευθείας από τη ΓΣ και έχει την ευθύνη να εκπροσωπεί επίσημα και να εκφράζει τις θέσεις και απόψεις της Ένωσης και να προεδρεύει και συντονίζει τις εργασίες της Ένωσης, του ΔΣ και των ΓΣ.

Συγκαλεί με το Γενικό Γραμματέα (ΓΓ) τις συνεδρίες του ΔΣ, και τις ΓΣ. Η σύγκληση των συνεδριάσεων του ΔΣ γίνονται με γραπτή πρόσκληση, πέντε μέρες πριν, εκτός σε έκτακτες περιπτώσεις. Στην πρόσκληση ορίζονται ο τόπος, ο χρόνος και τα θέματα της συνεδρίας.

Υπογράφει μαζί με το ΓΓ τα πρακτικά των ΓΣ και των συνεδριάσεων του ΔΣ.

Υπογράφει κάθε επίσημο έγγραφο της Ένωσης ή μαζί με τον ΓΓ έγγραφα που αποστέλλει το ΔΣ.

16.2 Αντιπρόεδρος: Ο Αντιπρόεδρος εκλέγεται από το ΔΣ και βοηθά τον Πρόεδρο και τον αναπληρώνει όταν απουσιάζει, εκτελώντας όλα τα καθήκοντα με τις σχετικές εξουσίες του Προέδρου. Στην απουσία του Αντιπροέδρου καθήκοντα Προέδρου εκτελεί ο μεγαλύτερος σε ηλικία από τα μέλη του ΔΣ, ή, αν αυτός δε θέλει, μέλος του ΔΣ που εκλέγεται από τα παρόντα στη συνεδρία.

16.3 Γενικός Γραμματέας: Ο ΓΓ εκλέγεται από το ΔΣ. Τηρεί βιβλίο πρακτικών στο οποίο καταχωρεί με λεπτομέρεια και ακρίβεια τις αποφάσεις των ΓΣ και των συνεδριάσεων του ΔΣ. Το ΔΣ μελετά τα πρακτικά και αφού διαπιστώσει την ορθότητα τους, τα επικυρώνει και αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ΓΓ.

Σε συνεργασία με τον Πρόεδρο συγκαλεί τις συνεδρίες του ΔΣ και της ΓΣ.

Διεξάγει την αλληλογραφία και κρατεί πρωτόκολλο εγγράφων που φτάνουν στην Ένωση.

Είναι προσωπικά υπεύθυνος για τη φύλαξη των αρχείων και της σφραγίδας της Ένωσης.

Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο που αποστέλλει το ΔΣ

Αποστέλλει στον Έφορο Εταιρειών μέσα σε δεκατέσσερις (14) μέρες τα πιο κάτω:

 • Οποιαδήποτε τροποποίηση του Καταστατικού
 • Γνωστοποίηση νέων αξιωματούχων
 • Ειδοποίηση για αλλαγή της διεύθυνσης της Ένωσης
 • Τους ετήσιους εξελεγμένους λογαριασμούς

16.4Βοηθός ΓΓ: Ο ΒΓΓ εκλέγεται από το ΔΣ και βοηθά γενικά το ΓΓ και τον αναπληρώνει όταν απουσιάζει αναλαμβάνοντας όλα τα καθήκοντα και τις εξουσίες του. Στην απουσία του Βοηθού ΓΓ, το ΔΣ μπορεί να ορίσει οποιοδήποτε από τα μέλη του ως αντικαταστάτη του.

16.4 Ταμίας: Ο Ταμίας εκλέγεται από το ΔΣ. Κρατεί βιβλίο Ταμείου στο οποίο καταχωρεί τακτικά, με πληρότητα και ακρίβεια, όλες τις εισπράξεις και πληρωμές της Ένωσης.

Είναι υπεύθυνος για την είσπραξη, τη δαπάνη, τη φύλαξη και τον έλεγχο των κεφαλαίων ή των χρημάτων της Ένωσης. Δίνει ακριβείς λογαριασμούς στο ΔΣ για κάθε περιουσιακό στοιχείο που έχει στη κατοχή του.

Κρατεί βιβλίο περιουσίας που δείχνει με λεπτομέρεια την περιουσία της Ένωσης και την αξία της και είναι υπεύθυνος για τη διατήρησή της.

Φροντίζει για την είσπραξη των συνδρομών και οποιουδήποτε άλλου ποσού που ανήκει στην Ένωση με αριθμημένες αποδείξεις είσπραξης, αντίγραφα των οποίων μένουν στο στέλεχος. Φροντίζει επίσης για την πληρωμή των λογαριασμών της Ένωσης με αριθμημένες αποδείξεις πληρωμής αντίγραφα των ποίων μένουν στο στέλεχος.

Φροντίζει να γνωρίζει και να παίρνει πλήρη στοιχεία για τα οικονομικά των Περιφερειακών Τμημάτων και για το πως αυτά διαχειρίζονται την περιουσία και τα χρήματα που βρίσκονται στην κατοχή τους..

Καταθέτει στο όνομα της Ένωσης κάθε ποσό πάνω από εκατό λίρες σε τράπεζα που θα εγκρίνει το ΔΣ, δε μπορεί όμως να αποσύρει χρήματα χωρίς την υπογραφή του Προέδρου.

16.5Βοηθός Ταμίας: Ο Βοηθός Ταμίας εκλέγεται από το ΔΣ. Βοηθά γενικά τον Ταμία και τον αναπληρώνει όταν απουσιάζει εκτελώντας όλα τα καθήκοντα του.

ΑΡΘΡΟ 17ο: ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Η Ένωση έχει και χρησιμοποιεί όπου χρειάζεται σφραγίδα με το έμβλημα (αν υπάρχει) και την ονομασία της. Το ΔΣ της Ένωσης θα προνοεί για την ασφαλή φύλαξη της επίσημης σφραγίδας της Ένωσης η οποία πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον ύστερα από εξουσιοδότηση του ΔΣ ή από αυτούς που έχουν για το σκοπό αυτό νόμιμη εξουσιοδότηση.

Νοείται ότι κάθε νόμιμο και δεσμευτικό έγγραφο της Ένωσης που σφραγίζεται, πρέπει απαραίτητα να φέρει και την υπογραφή, ανάλογα με την περίπτωση, του Προέδρου, ή του Προέδρου και του Γραμματέα, ή ενός από τους Πρόεδρο ή Γραμματέα και ενός εξουσιοδοτημένου προς τούτο μέλους του ΔΣ, ή ενός άλλου προσώπου.

ΑΡΘΡΟ 18ο: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Για την εύρυθμη, γρήγορη και αποτελεσματική λειτουργία της Ένωσης, την προώθηση και υλοποίηση των αποφάσεων του ΔΣ και για την έγκαιρη αντιμετώπιση της τρέχουσας δραστηριότητας της και επειγούσης φύσης θεμάτων, το ΔΣ μπορεί να ορίζει τριμελή Εκτελεστική Γραμματεία (ΕΓ), με σύνθεση και αρμοδιότητες που θα καθορίζονται από το ΔΣ.

Νοείται ότι η ΕΓ λειτουργεί βοηθητικά, συμβουλευτικά και εισηγητικά ως προς το ΔΣ, με διαφάνεια και όχι παρασκηνιακά, μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων του ΔΣ το οποίο σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά.

ΑΡΘΡΟ 19ο: ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Για την εκτελεστική διεύθυνση και διεκπεραίωση των εργασιών της Ένωσης, το ΔΣ μπορεί, αν τα οικονομικά το επιτρέπουν, να προσλαμβάνει Γενικό Διευθυντή και λειτουργούς ως μόνιμο προσωπικό.

Τόσο ο Διευθυντής όσο και οι Λειτουργοί διορίζονται και παύονται από το ΔΣ της Ένωσης. Η περιγραφή των θέσεων, τα καθήκοντα, τα προσόντα και οι όροι υπηρεσίας τέτοιου μονίμου προσωπικού όπως, το είδος και το ύψος των απολαβών τους και γενικά οι όροι εργοδοσίας του καθορίζονται επίσης το ΔΣ.

Νοείται ότι δεν είναι δυνατό το ίδιο άτομο να είναι ταυτόχρονα Σύμβουλος και Διευθυντής ή Λειτουργός επί πληρωμή της Ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 20ο: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία και αρτιότερη διεκπεραίωση της δράσης της Ένωσης, για την επίτευξη μιας όσο το δυνατό πιο οριζόντιας οργανωτικής δομής με την εμπλοκή περισσοτέρων μελών στη δράση της, αλλά και την από πρακτικής πλευράς καλύτερη υλοποίηση των αποφάσεων του, το ΔΣ θα μπορεί να δημιουργεί Επιτροπές ή/και Υποεπιτροπές απαρτιζόμενες τουλάχιστο από τρία άτομα που μπορεί να είναι μέλη του ΔΣ ή και κανονικά μέλη της Ένωσης.

Οι τέτοιες Επιτροπές θα παίρνουν όρους εντολής από το ΔΣ και θα έχουν αυτόνομη δράση, κάτω από την ευθύνη ενός Υπεύθυνου ή Συντονιστή που είτε ορίζεται από το ΔΣ είτε εκλέγεται από τα μέλη της.

Tέτοιες Επιτροπές μπορεί να είναι:

 • Επιτροπή Οικονομικών,
 • Επιτροπή Ερευνών και Μελετών,
 • Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής,
 • Επιτροπή Νομικών θεμάτων
 • Επιτροπή Εκπαίδευσης και Διαφώτισης,
 • Επιτροπή Εκδόσεων,
 • Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων,
 • Επιτροπή Εκδηλώσεων,

Η λίστα δεν είναι εξαντλητική. Το ΔΣ μπορεί να δημιουργεί κατά καιρούς και άλλες μόνιμες ή περιορισμένης διάρκειας και για εξειδικευμένα θέματα επιτροπές ανάλογα με τις ανάγκες.

ΑΡΘΡΟ 21ο: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Για τον πιο εύρυθμο και πιο αποτελεσματικό συντονισμό της δράσης και την προώθηση των σκοπών, για την αποκέντρωση και την ενίσχυση της οριζόντιας οργανωτικής δομής της, για την προώθηση τοπικής φύσης θεμάτων και την αμεσότερη εξυπηρέτηση των μελών και γενικά των καταναλωτών και για την προώθηση της ευρύτερης δυνατής μαζικοποίησης της Ένωσης, το ΔΣ μπορεί να αποφασίσει τη λειτουργία Περιφερειακών Τμημάτων (ΠΤ) και Περιφερειακών Επιτροπών (ΠΕ).

Η λειτουργία των ΠΤ και ΠΕ ρυθμίζεται με κανονισμούς που εκδίδει το ΔΣ που έχει και την εξουσία να τους τροποποιεί ή/και αντικαθιστά. Οι πρώτοι κανονισμοί που εγκρίνονται με την ιδρυτική πράξη βρίσκονται στο Παράρτημα Ι.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

1. Το ΔΣ της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής αποφασίζει, σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού της, την έγκριση των πιο κάτω κανονισμών για τη σύσταση και λειτουργία Περιφερειακών Τμημάτων (ΠΤ) και Περιφερειακών Επιτροπών (ΠΕ).

2. Η όλη λειτουργία των ΠΤ και των ΠΕ διέπεται από το Καταστατικό της Ένωσης και τα σε κάθε ανάλογη περίπτωση αντίστοιχα άρθρα του.

3. Τα ΠΤ λειτουργούν ως προέκταση του ΔΣ της Ένωσης και οι ΠΕ ως σύμβουλοι του. Γενικά μεταφέρουν, ακολουθούν και εφαρμόζουν την πολιτική και τις αποφάσεις του ΔΣ. Τα ΠΤ μπορούν να επιλαμβάνονται θεμάτων τοπικού χαρακτήρα και να αποφασίζουν γι' αυτά με πλήρη αυτονομία. Για θέματα οικονομικά και για θέματα που αφορούν ευρύτερα την Ένωση, αυτά παραπέμπονται στο ΔΣ, του οποίου οι αποφάσεις υπερισχύουν αυτών των ΠΕ.

4. Κάθε ΠΤ διοικείται από πενταμελή μέχρι και επταμελή Περιφερειακή Επιτροπή (ΠΕ), που εκλέγεται σε Ετήσια Περιφερειακή Γενικής Συνέλευση. Η ΠΕ μπορεί, να αποτελείται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία και λοιπά μέλη.

5. Τηρουμένων όλων των σχετικών άρθρων και των διατάξεων του καταστατικού της Ένωσης, κάθε μέλος ΠΤ έχει δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται. Τα μέλη ΠΤ, κατά τις ΓΣ εκλέγονται για περίοδο δύο χρόνων. (Κατά τις τακτικές ΓΣ μπορούν να εκλεγούν και δύο επιλαχόντες).

6. Απαρτία στις συνεδρίες των ΠΕ συνιστά η παρουσία (σε ακέραιο αριθμό) των μισών συν ένα μελών τους. ΠΕ που μένει με λιγότερα από τα απαιτούμενα για απαρτία μέλη, αφού έχουν εξαντληθεί και οι επιλαχόντες, δεν μπορεί να λειτουργήσει και την ευθύνη αναλαμβάνει το ΔΣ μέχρι την εκλογή νέας ΠΕ σε νέα ΓΣ για την οποία αποφασίζει το ΔΣ της Ένωσης.

7. Οι εκλογές για ανάδειξη των μελών των ΠΕ γίνονται κατά την διάρκεια των τακτικών ή εκτάκτων ΓΣ, στις οποίες μπορεί να προεδρεύει ο Πρόεδρος του ΔΣ της Ένωσης, αναπληρούμενος από τον Αντιπρόεδρο ή από άλλο άτομο που αποφασίζει η ΓΣ. Η συγκρότηση σε σώμα των ΠΕ γίνεται στην πρώτη μετά τις εκλογές συνεδρία τους.

8. Μέλη που έχουν εκλεγεί σε ΠΕ ή στο ΔΣ, δικαιούνται να υποβάλουν υποψηφιότητα και να εκλεγούν αντίστοιχα στην οικεία ΠΕ ή στο ΔΣ, με πλήρη δικαιώματα τόσο στην ΠΕ όσο και στο ΔΣ. Μέλη του ΔΣ που δεν έχουν εκλεγεί στην οικεία ΠΕ, μπορούν, αν επιθυμούν, να παρακάθονται στις συνεδρίες της ΠΕ σαν παρατηρητές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

9. Οι τακτικές ΓΣ προγραμματίζονται σε συνεννόηση με το ΔΣ της Ένωσης, ένα τουλάχιστο μήνα πριν από την τακτική ετήσια ΓΣ της Ένωσης και συγκαλούνται με γραπτή γνωστοποίηση της ΠΕ δεκαπέντε (15) τουλάχιστο μέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της ΓΣ.

10. Οι ΓΣ αποφασίζουν για οποιοδήποτε θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα των ΠΤ. Οι εργασίες των ΓΣ διεξάγονται κατ' αντιστοιχία με τις ΓΣ της Ένωσης. Ειδική απαρτία στις ΓΣ συνιστά η παρουσία δεκαπέντε (15) μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

11. Τα μέλη της Ένωσης ανήκουν αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση στο ΠΤ της επαρχίας που έχουν την κατοικία ή το κέντρο εργασιών τους, όπως δηλώσουν. Κανένα όμως μέλος δεν μπορεί να ανήκει ταυτόχρονα σε περισσότερα από ένα ΠΤ.

12. Ένα ΠΤ, εφ’ όσον ιδρυθεί, διαλύεται μόνο με απόφαση ειδικής περιφερειακής ΓΣ, που λαμβάνεται με πλειοψηφία 3/4 των παρόντων και ψηφιζόντων μελών. Σε περίπτωση διάλυσης η περιουσία του ΠΤ παραμένει στην Ένωση στην οποία ανήκει εξ' απαρχής.

13. Τα ΠΤ εμβάζουν τις εισπράξεις, από συνδρομές και τυχόν άλλες εκδηλώσεις, στο ταμείο της Ένωσης και η Ένωση, μέσα στα πλαίσια του Ετήσιου Προϋπολογισμού της προβλέπει σχετικό ποσό για κάθε ΠΤ, ανάλογα με τη συνεισφορά και τις ανάγκες του.

14. Τηρουμένων των αναλογιών οι διατάξεις των παρόντων κανονισμών εφαρμόζονται σ’ οποιοδήποτε θέμα που αφορά τα ΠΤ που δεν ρυθμίζεται άλλως πως.

15. Σε όλες τις περιπτώσεις που δεν αναφέρονται στους κανονισμούς αυτούς ή που δημιουργείται ασάφεια, υπερισχύουν τα σχετικά άρθρα και οι πρόνοιες του καταστατικού του Συνδέσμου, ή/και οι εκάστοτε αποφάσεις του ΔΣ της Ένωσης.

ΟΝΟΜΑΤΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Α.Τ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

1. Λούκας Αριστοδήμου
2. Μάκης Κεραυνός
3. Γιώργος Χωραττάς
4. Γιώργος Χαραλάμπους
5. Σωτήρης Πιερίδης
6. Σαββούλα Τσακκιστού
7. Θωμάς Πιερίδης
9. Κων/τίνος Αριστοδήμου
10. Ανδρέας Φιντικλής
11. Σταύρος Λεπτός
12. Κώστας Κονής
13. Αγάθη Τoυμπουρή
14. Δημήτρης Τριμιθιώτης
15. Χριστάκης Χριστοφής
16. Νίκος Σολομωνίδης
17. Μιχαλάκης Παπαδάκης
18. Αντιγόνη Παπαδοπούλου
19. Γρηγόρης Διάκου
20. Ιωάννης Καλλής
21. Μιχαλάκης Κων/τινίδης
22. Ανδρέας Κωνσταντίνου
23 Λώρης Τρύφων
24. Χρίστος Σολομωνίδης
25. Μάριος Θεοδώρου
26. Σταύρος Κουντούρης
27. Πάρις Γιαννικούρης
28. Ιωάννα Κων/τινίδου
29. Μαίρη Αριστοδήμου
30. Ζωή Χαραλάμπους
31. Κλαίρη Κονή
32. Σούλλα Παπαδάκη

Εχρονολογήθη την 27ην Ιανουαρίου 2003

Μάρτυς Υπογραφών: Ειρήνη Κυριάκου, Δικηγορικός Υπάλληλος

Θεμιστοκλή Δέρβη 6, 1066 Λευκωσία

ΒΕΒΑΙΩ ότι το παρών Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό της Εταιρείας συνετάχθησαν υπ’ εμού

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Ασκών το επάγγελμα Δικηγόρου
Θεμιστοκλή Δέρβη 6, Μέγαρο Πάπυρος, 2ος όροφος,1066 ΛΕΥΚΩΣΙΑ,ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

(Υπ.) Ε. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Για Έφορο Εταιρειών

28/02/2003