Ποιοί Είμαστε

Η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής είναι Ανεξάρτητος, Ακομμάτιστος, Μη Κερδοσκοπικός και Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, κατά το πρότυπο και το πνεύμα αντίστοιχων Οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κύριοι σκοποί και στόχοι της όπως αναφέρονται στο καταστατικό, είναι:

Να προσφέρει οργανωτικό σχήμα σ’ όλους τους Κύπριους καταναλωτές χωρίς κανένα είδος διάκρισης φύλου, φυλής, γλώσσας, εθνικότητας, θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων κλπ.
 
Να παρέχει με κάθε νόμιμο μέσο προστασία και βοήθεια για την προάσπιση και προώθηση του δικαιώματός τους (α) για μια άνετη και υγιή ζωή σ’ ένα υγιές και αειφόρα αναπτυσσόμενο περιβάλλον και, (β) όλων των άλλων δικαιωμάτων και συμφερόντων τους, όπως αυτά πηγάζουν μέσα από την κυπριακή νομοθεσία, το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο, το Διεθνές Δίκαιο και τα διεθνώς αναγνωρισμένα και κατοχυρωμένα ειδικά δικαιώματα τους, ως μέρος του Διεθνούς Καταναλωτικού Κινήματος.

Να αγωνιστεί με όλα τα νόμιμα μέσα για την προώθηση μέτρων για την άμεση και υποχρεωτική εφαρμογή στην πράξη του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου για την αποτελεσματική προστασία του κύπριου καταναλωτή. Μέσα στα πλαίσια αυτά να διεκδικήσει μεταξύ άλλων,

  • Τη σύσταση Ανεξάρτητου Φορέα Διατροφικής Ασφάλειας
  • Την υιοθέτηση του θεσμού του Δικαστηρίου Μικροδιαφορών
  • Τη λειτουργία Επιτρόπου Καταναλωτών
  • Την αναγνώριση των κυπρίων καταναλωτών ως ίσων μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και την εκπροσώπηση τους σε Επιτροπές, Συμβούλια και Σώματα όπως γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Να μελετά και να διεξαγάγει έρευνες για θέματα που αφορούν τους καταναλωτές και έχουν σχέση με το σεβασμό των δικαιωμάτων τους και των οικονομικών και άλλων συμφερόντων τους καθώς και για θέματα που άπτονται της υγείας, της ασφάλειας και γενικά της ποιότητας ζωής τους.

Τέτοια θέματα μπορεί να είναι μεταξύ άλλων η ύπαρξη και λειτουργία υγιούς ανταγωνισμού, ο περιορισμός της δημιουργίας μονοπωλίων ή/και ολιγοπωλίων, ή/και καταστάσεων δεσπόζουσας θέσης στην αγορά, η αποφυγή της με οποιοδήποτε τρόπο καταδολίευσης, η δια των νόμων και κανόνων της ελεύθερης αγοράς σωστή ρύθμιση των τιμών, η ποσοτική και  ποιοτική παρουσία και διάθεση των εμπορευμάτων, αγαθών και υπηρεσιών, η σωστή σήμανση των προϊόντων, η σωστή και επαρκής χρήση των λιπασμάτων, των φυτοφαρμάκων, των φαρμάκων, της βιοτεχνολογίας και γενικά της τεχνολογίας και της επιστήμης προς όφελος του πολίτη-καταναλωτή.

Να επιδιώκει την ανάπτυξη και καλλιέργεια μέσα στην κυπριακή κοινωνία των πολιτών μιας υγιούς καταναλωτικής συνείδησης, νοοτροπίας και κουλτούρας και να προάγει, να βελτιώνει και να αναπτύσσει στους καταναλωτές, από μικρής ηλικίας, μέσω της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης, τις γνώσεις και την ικανότητα αυτοπροστασίας.

Να παρέχει στους καταναλωτές πληροφορίες πάνω σε θέματα που αναφέρονται στις συνθήκες της αγοράς και του ανταγωνισμού και ειδικότερα στη τιμή πώλησης, την ποσότητα, την ποιότητα, την ωφελιμότητα, ή/και βλαπτικότητα, όπως και τεχνικές για τη σωστή εξασφάλιση, αγορά, ενοικιαγορά, ενοικίαση καθώς και τη χρήση εμπορευμάτων, αγαθών και υπηρεσιών κάθε μορφής.

Να συνεργάζεται με κυβερνητικούς ή μη κυβερνητικούς οργανισμούς και υπηρεσίες της Κύπρου, και του εξωτερικού για την προώθηση των σκοπών και στόχων της.

Να παίρνει νομικά μέτρα  προσφεύγοντας σε κυπριακά ή/και διεθνή δικαστήρια, όπου και όποτε θεωρεί αναγκαίο και επιβεβλημένο, για τη δικαίωση των καταναλωτών και τη διασφάλιση των δικαίων και δικαιωμάτων τους.